GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 9. travnja 2019.

Godina VI - broj 8. 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/19-04/25
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 1. 4. 2019.

 

  

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 1. travnja 2019. godine, donio je

 

 

 

 

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske na području grada Rijeke za 2018. godinu

 

 

 

 *Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2018. godinu
nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

 

                                                                                                         G R A D O N A Č E L N I K
                                                                                                         mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

 

 

RADNA GRUPA:      Eda Rumora, d.i.a.,
                                 
Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
                                  
gospodarenje zemljištem,

                                  Tanja Saulig Brajdić, mag.mol.biol.,
                                  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
                                  gospodarenje
zemljištem,

                                  Marina Babić Brusić, dipl.ing.,  
                                  KD Čistoća d.o.o.

                                  Eddy Ropac, dipl. ing. građ.,
                                  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav

                                  Irena Markotić, dip.ing.,    
                                  Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav

 

 Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH na području grada Rijeke za 2018. godinu