Datum tiskanog izdanja: 30. siječnja 2019.

Godina VI - broj 2.


Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2019. godine, donio je

  Continue reading

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke – pročišćeni tekst

Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09,14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17 i 14/18 ) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj 28. siječnja 2019. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke obuhvaća tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09), tekst Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), tekst Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17) i tekst Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/18), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

 

 

KLASA: 021-06/19-03/5
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 28. 1. 2019.

 

 

                                                                                  Predsjednica
                                                                                  Odbora za Statut, Poslovnik i propise
                                                                                  Gradskog vijeća Grada Rijeke
                                                                                  Petra Mandić, v.r.

  Continue reading