GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: 30. siječnja 2019.

Godina VI - broj 2.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 16/18), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. siječnja 2019. godine, donio je

 

 

  

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu

 

 

I.

 

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke u 2019. godini.

 

 

II.

 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke i Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke za 2019. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

 

III.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/19-04/5-38
URBROJ: 2170/01-15-00-19-1
Rijeka, 29. siječnja 2019.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1.