Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. listopada 2018.

Godina V - broj 12.


Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. listopada 2018. godine, donijelo je

  Continue reading

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. listopada 2018. godine, donijelo je

  Continue reading