GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Petak, 26. listopada 2018.

Godina V - broj 12.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst i “Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. listopada 2018. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za proračun i financije
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Andrej Briščik dužnosti predsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Za predsjednika Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Tihomir Čordašev.

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/18-01/137
URBROJ: 2170-01-16-00-18-2
Rijeka, 25. listopada 2018.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.