Srijeda, 16. ožujka 2016.

Godina III - broj 6.


Odluka o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke na okoliš

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke 14. ožujka 2016. godine, donio je

Continue reading