GRADONAČELNIK / Srijeda, 16. ožujka 2016.

Godina III - broj 6.Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke 14. ožujka 2016. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o pokretanju postupka strateške procjene utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke na okoliš

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak strateške procjene utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan) na okoliš.

Postupak strateške procjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

Stručni Izrađivači Plana su Gekom – geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o. iz Zagreba, MCRIT s.l., iz Barcelone, Španjolska i Oikon  d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba.

 

 

 

Članak 2.

 

Plan se izrađuje radi prostorne i funkcionalne integracije cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa riječkog prometnog pravca na širem području grada Rijeke uvažavajući potrebe stanovništva, gospodarstva i zaštite okoliša.

 

 

 

Članak 3.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– definirati riječki prometni čvor kao konkurentni i održivi prometni sustav,

– povećati mobilnost vezanu za gradski promet i dnevne migracije,

– povećati udio putovanja javnim prijevozom, posebno integriranog autobusno – željezničkog gradsko – prigradskog prijevoza, na širem gravitacijskom području grada Rijeke,

– zadovoljiti potrebe gospodarstva za prevoženjem tereta na području grada Rijeke i tzv. riječkog prstena,

– ostvariti međusobnu suradnju najutjecajnijih dionika u području prometa i prometne infrastrukture kako bi se identificirali zajednički problemi i dalo jedinstveno rješenje prometnog pravca i regionalne povezanosti,

– učinkovitije koristiti prometni sustav kroz uporabu poboljšanih sustava za upravljanje prometom i novih tehnologija,

– utvrditi opseg i vrstu fizičkih zahvata (rekonstrukcije i gradnje) koje će podići funkcionalnost prometnog sustava pojedinačno i u cijelosti, bez obzira na njihovu postojeću kategorizaciju (državni, županijski, lokalni i dr.),

– razvijati i upotrebljavati održiva goriva i pogonske sustave radi smanjenja emisije ispuštanja stakleničkih plinova,

– utvrditi mogućnost korištenja alternativnih oblika prijevoza (bickli, uspinjače/žičare i sl.),

– postići i uspostaviti kvalitetniji gradski prostor s ciljem smanjenja zagađenja. 

 

 

 


Članak 4.

 

 

Programska polazišta za izradu Plana utvrđena su nizom stručnih podloga izrađenih na području obuhvata Plana u razdoblju od 2008. do 2015. godine iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, demografije, turizma, gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva, od kojih su najznačajnije:

– Prostorni plan Primorsko – goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13),

– Prostorni plan uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13),

– Generalni urbanistički plan grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14),

– Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. (usvojena na Gradskom vijeću Grada Rijeke, 19. rujna 2013. godine),

– Strategija razvoja kulturnog turizma Grada Rijeke 2015. – 2020. (izrađena od strane Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, usvojena od strane Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Rijeke, rujan 2015. godine),

– Strategija razvoja vjerskog turizma Grada Rijeke do 2020. godine (naručitelj: Turistička zajednica grada Rijeke, a izrađivač: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije),

– projekti rekonstrukcije i izgradnje prometne infrastrukture na području grada Rijeke,

– razvojni dokumenti Lučkih uprava Rijeka i Opatija, KD Autotrolej d.o.o., Rijeka plus d.o.o., Luke Rijeka d.d., HŽ Infrastruktura d.o.o., Hrvatskih cesta d.o.o. i drugih.

 

 

Članak 5.

 

Prostorni obuhvat Plana je šire gravitacijsko područje urbane aglomeracije grada Rijeke, uključujući prometnu infrastrukturu koja je dio riječkog prometnog čvora, a nalazi se izvan administrativnih granica grada Rijeke. Obuhvat Plana uključuje urbanu aglomeraciju od Brseča do Crikvenice uključujući i sjeverni dio otoka Krka, ali i s dijelom gorskog područja do Delnica, s kojim čini interakcijsku cjelinu, kroz dnevno izražene migracije, prometne, infrastrukturne i druge sustave i usluge.

Sagledavajući prometnu infrastrukturu po pojedinim segmentima, u prostorni obuhvat uključeni su:

– u lučkom sustavu: lučki teretni i putnički terminali u gradu Rijeci (vezano na razvoj kontejnerskih terminala Brajdica i Zagrebačka obala te putnička luka Rijeka),

– u željezničkom sustavu: postojeća željeznička pruga koja prolazi kroz grad, i to na dionici od Škrljeva do Matulja (vezano na izgradnju drugog kolosijeka pruge i uspostavu javnog gradsko – prigradskog željezničkog prometa te rekonstrukciju i dogradnju željezničkih kolodvora Rijeka i Brajdica),

– u cestovnom sustavu: državne ceste koje prolaze područjem grada (postojeće i planirane), te zaobilaznica grada Rijeke na potezu od čvora Matulji do čvora Križišće,

– u sustavu luka nautičkog turizma: nautički kapaciteti koji su planirani unutar gradskog područja,

– u sustavu zračnog prometa: zračna luka Rijeka na otoku Krku,

– u sustavu javnog gradskog autobusnog prijevoza: terminali gradsko-prigradske željeznice za dnevna putovanja smješteni na području jedinica lokalne samouprave s kojima graniči područje grada Rijeke (npr. Opatija, Matulji, Viškovo i Čavle).

 

 

Članak 6.

 

U postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, sukladno Mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 612-07/15-60/48; URBROJ: 517-07-2-1-15-4) od 25. svibnja 2015. godine, nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu.

 

 

 

Članak 7.

 

U postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, Odjel će provesti odgovarajuće radnje sljedećim redoslijedom provedbe:

– od tijela i/ili osoba iz članka 8. ove Odluke pribavit će mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji iz djelokruga tog tijela i/ili osoba,

– razmotrit će mišljenje, primjedbe i prijedloge javnosti dostavljene u postupku informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,

– utvrdit će konačni sadržaj strateške studije i donijeti odluku o sadržaju strateške studije,

– provest će postupak odabira ovlaštenika zaduženog za izradu strateške studije te odabranom ovlašteniku dostaviti odluku o sadržaju strateške studije i nacrt prijedloga Plana,

– dostavit će stratešku studiju i nacrt prijedloga Plana povjerenstvu za stratešku procjenu na ocjenu stručne utemeljenosti,

– provest će javnu raspravu o strateškoj studiji i nacrtu prijedloga Plana te istovremeno zatražiti mišljenje tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom,

– izradit će nacrt konačnog prijedloga Plana,

– pribavit će mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša o provedenoj strateškoj procjeni,

– izradit će izvješće o provedenoj strateškoj procjeni i o tome informirati javnost.

 

 

 

Članak 8.

 

U postupku strateške procjene utjecaja Plana na okoliš sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

– Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu i Fondove EU, Sektor za Fondove EU, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51 000 Rijeka,

– Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb,

– Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

– Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje turističkom destinacijom, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo turizma, Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo turizma, Samostalni odjel za provedbu i praćenje strategije razvoja turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo zdravlja, Uprava za unapređenje zdravlja, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb,

– Ministarstvo zdravlja, Uprava za Sanitarnu inspekciju, Branimirova 183, 10 000 Zagreb,

– Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51 000 Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/III, 51 000 Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51 000 Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo, Slogin kula 2/I, 51 000 Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51 000 Rijeka,

– Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, Slogin kula 2/VI, 51 000 Rijeka,

– Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 51 000 Rijeka,

– Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51 000 Rijeka,

– Hrvatske šume d.o.o., Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb,

– Državni hidrometeorološki zavod, Grič 3, 10 000 Zagreb,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51 000 Rijeka,

– Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51 000 Rijeka,

– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb,

– Hrvatske ceste d.o.o., PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka,

– Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10 000 Zagreb,

– HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10 000 Zagreb,

– Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka,

– Zračna luka Rijeka d.o.o., Hamec 1, 51513 Omišalj,

– Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51 000 Rijeka,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51 000 Rijeka,

– Grad Bakar, Primorje 39, 51222 Bakar,

– Grad Cres, Creskog statuta 15, 51557 Cres,

– Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica,

– Grad Kastav, Kastav 43, 51215 Kastav,

– Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica,

– Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk,

– Grad Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj,

– Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski,

– Grad Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija,

– Općina Čavle, Čavja 31, 51219 Čavle,

– Općina Jelenje, Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice,

– Općina Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena,

– Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana,

– Općina Lovran, Šetalište M. Tita 41, 51415 Lovran,

– Općina Matulji, Trg Maršala 11, 51211 Matulji,

– Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, 51417 Mošćenička Draga,

– Općina Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj,

– Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo.

 

 

Članak 9.

 

Sukladno Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) Odjel će informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/23-68
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 14. ožujka 2016.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.