GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 28. ožujka 2023.

Godina X - broj 6.Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. ožujka 2023. godine donio je

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE
NA PODRUČJU GRADA RIJEKE ZA 2022. GODINU

 

 

 * Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
na području grada Rijeke za 2022. godinu nalazi se na dnu stranice”

 

 

KLASA: 024-02/23-01/35-34
URBROJ: 2170-1-15-00-23-1
Rijeka, 27. ožujka 2023.

 

Gradonačelnik
Marko Filipović, v.r.

 

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području grada Rijeke za 2022. godinu