GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Godina X - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i točke 2.3.4. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. verzija 2.0. od 12. srpnja 2021. godine (Klasa: 910-08/21-07/1, Urbroj: 538-06-3-1-1/280-21-7) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. veljače 2023. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Donose se Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine (u daljnjem tekstu: Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan).

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan iz stavka 1. ovoga članka nalaze se u privitku i čine sastavni dio ove Odluke.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/11
URBROJ: 2170-1-16-00-23-2
Rijeka, 23. veljače 2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan