GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 8. lipnja 2022.

Godina IX - broj 8.Na temelju članka 7. stavka 1. u svezi članka 17. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 39/22), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2. lipnja 2022. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o određivanju imena ulice na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Ulici na području grada Rijeke koja se proteže od ulice Ivana Žorža na sjevernoj strani do raskrižja s ulicom Ive Lole Ribara na južnoj strani i koja obuhvaća katastarsku česticu 3693 te dijelove katastarskih čestica 3020/4, 3039/4, 3039/15, 3039/22, 3369/2, 3370/2, 3372/2, 3373/2, 3374/3, 3375/1, 3407/2, 3421/2, 3422/2, 3425/2, 3427/1, 3458/2, 3687, 3688, 3690/2, 3700/24, 4071/1, 4072/4 i 4139, k.o. Drenova, određuje se ime: “Ulica Gabrijela Bratine”.

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz ulice iz članka 1. sastavni je dio ove Odluke.

 

 

Članak 3.

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/22-01/71
URBROJ: 2170-1-16-00-22-4
Rijeka, 2. lipnja 2022.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

Grafički prikaz Ulice Gabrijela Bratine