GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 23. prosinca 2019.

Godina VI - broj 22.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

 

 

AKCIJSKI PLAN
Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu

 

 

 

 

 

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17), dalje u tekstu: Program) strateški je dokument koji objedinjuje ciljeve i mjere kojima Grad Rijeka želi odgovoriti na potrebe i interese mladih na lokalnoj razini te pridonijeti stvaranju poticajnog okruženja za mlade u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Program se fokusira na definiranje mjera i aktivnosti pojedinih odjela i javnih ustanova kojima, povrh ispunjavanja međunarodnih, ustavnih i zakonskih obveza Republike Hrvatske u vezi s mladima, uvažava njihove interese, uključujući ih u procese odlučivanja.

Također, Program se temelji na članku 13. i 19. Zakona o savjetima mladih te na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine čime su u ovaj Program uvrštene brojne specifičnosti heterogene skupine mladih na riječkom području.

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo od samog početka aktivno je uključen u proces izrade Programa te je zadužen za koordinaciju u provedbi istog. S ciljem adekvatne razrade određenih aktivnosti i uspješnog praćenja uspješnosti realizacije, za svaku se godinu provedbe, od 2018. do 2022. godine, donose akcijski (godišnji) planovi koji sadržavaju detaljnu razradu ciljeva, mjera i aktivnosti navedenih u Programu.

 

Prema usvojenom Programu stoga je izrađen i Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu.

Akcijski plan je, dakle, provedbeni dokument koji služi za operacionalizaciju i provedbu ciljeva i mjera sadržanih u strateškom dokumentu, krovnom Programu za mlade, za svaku godinu provedbe. Omogućuje cjelovit pregled, strukturu te razradu svih aktivnosti potrebnih za doprinos ostvarenju ciljeva. Svrha Akcijskog plana je osigurati podlogu za sustavnu kontrolu i nadzor provedbe, kao i za pravovremeno uočavanje potencijalnih prepreka i unaprjeđenja provedbe za nadolazeća razdoblja.

 

Izvještaj na temelju provedenih ciljeva, mjera i aktivnosti za jednogodišnje razdoblje svaki uključeni odjel gradske uprave Grada Rijeke, zadužen za pojedino poglavlje, podnosi u pisanom obliku Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo na početku sljedeće provedbene godine, do kraja mjeseca veljače (Izvještaj za provedbenu 2019. godinu podnosi se do kraja veljače 2020. godine).

 

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu sastoji se od elemenata potrebnih za praćenje provedbe u svakom od poglavlja navedenih u nastavku:

  1. Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja;
  2. Zapošljavanje i poduzetništvo;
  3. Socijalna i zdravstvena zaštita mladih;
  4. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu;
  5. Kultura i mladi;
  6. Sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme. 

 

KLASA: 021-05/19-01/199
URBROJ: 2170-01-16-00-19-2
Rijeka, 19. prosinca 2019.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednik
Gradskog vijeća
Andrej Poropat, v.r.

 

Akcijski plan Grada Rijeke za mlade za 2020. godinu