GRADONAČELNIK / Srijeda, 14. ožujka 2018.

Godina V - broj 5.Na temelju članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 7/16 – pročišćeni tekst i 12/17) i članka 20. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. ožujka 2018. godine, donio je

 

 

 

 

P R A V I L N I K
o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti
u poslovnom prostoru

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 2/15 i 1/16), Privitak 1. iz članka 4. stavka 3. Pravilnika mijenja se i glasi kako je navedeno u Privitku koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 1).

 

 

Članak 2.

 

U Privitku 2. iz članka 8. stavka 2. Pravilnika, u III. ZONI iza riječi: “MIHAČEVA DRAGA” dodaje se riječ: “MIHANOVIĆEVA”.

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/18-04/56-17
URBROJ: 2170/01-15-00-18-1
Rijeka, 13. ožujka 2018.

  

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1.