OSTALO / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju odredbe članka 3. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (“Narodne novine” broj 103/15) Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, donosi

 

 

 

POSLOVNIK
O RADU PARTNERSKOG VIJEĆA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA
ZA IZRADU I PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuje organizacija i način rada Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Vijeće) i druga bitna pitanja za rad Vijeća.

*Poslovnik o radu Kooridnacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine nalazi se na dnu stranice*

KLASA: 350-01/16-08/1
URBROJ: 2170/01-01-00-16-6
Rijeka, 22. ožujka 2016.

 

 

Predsjednik
Srđan Škunca, v.r.

Poslovnik o radu PV UAR