GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje stvaralačke sposobnosti za pojedina stručna, znanstvena i umjetnička područja.

Darovitost, u smislu ove Odluke, je sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata (uratka) u jednom ili više područja iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

Članak 3.

 

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija za koji se objavljuje natječaj iz članka 7. ove Odluke, 30% namijenjeno je za učeničke, a 70 % za studentske stipendije.

 

 

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

 

Članak 4.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

        da je državljanin Republike Hrvatske,

        da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci,

        da nije stariji od 24 godine,

        da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:

– učenik – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,

– student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu.

 

 

 

Članak 5.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik, odnosno student:

        koji se obrazuje uz rad,

        koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij.

 

 

Članak 6.

 

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.)

 

 

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Članak 7.

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel na početku školske/akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

 

 

Članak 8.

 

Tekst objave natječaja sadrži:

        opće uvjete za pristupanje natječaju,

        vrijeme trajanja natječaja,

        dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,

        naziv tijela kojemu se podnose prijave,

        broj stipendija (učeničkih i studentskih),

        mjesečni iznos stipendije.

 

Članak 9.

 

Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi na internetskim stranicama Grada.

Pristupnik je dužan elektronički obrazac iz stavka 1. ovoga članka nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju putem pošte dostaviti Odjelu.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju i ako su podaci u elektroničkoj prijavi identični podacima u ispisanoj prijavi koja je dostavljena putem pošte.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj pristupnik dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

 

 

Članak 10.

 

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana.

 

 

 

Članak 11.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje pristupnika te utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

        prijedlog rang-liste za učenike,

        prijedlog rang-liste za studente.

Prijedlog rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 6. ove Odluke.

 

 

Članak 12.

 

Prijedlog rang-lista iz članka 11. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Gradonačelnik utvrđuje rang-listu za učenike i rang-listu za studente.

Rang-liste iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada.

Svaki pristupnik natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Odjelu u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

 

Članak 13.

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju (u daljem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

Sa učenikom/studentom ugovor u ime Grada sklapa Odjel.

 

 

Članak 14.

 

Sklapanjem ugovora, učenik se obvezuje da će uspješno završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje sukladno zakonu koji uređuje srednjoškolsko obrazovanje, a student se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Pravo na primanje stipendije učeniku prestaje na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje, a studentu na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

 

 

Članak 15.

 

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

        učenik, uspješnim završetkom razreda i prijelazom u viši razred, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,5 u prethodnoj školskoj godini,

        student, uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu, odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija,

        zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke.

Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje na početku svake školske/akademske godine.

 

 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

 

Članak 16.

 

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci školske/akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se isplaćuje od prvog do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana od dana završetka obrazovanja dostaviti potvrdu o završetku srednjoškolskog /visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

 

 

Članak 17.

 

Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

U slučaju da je učenik/student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odjel o odustanku od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je učenik/student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije, ugovor će se raskinuti te će učenik/student izvršiti povrat isplaćenih sredstava za razdoblje za koje su zaprimljene dvostruke uplate.

 

Članak 18.

 

Učenik koji u školskoj godini ostvari prosjek ocjena od 3,5 do 4,49 odnosno student koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena od 3,0 do 3,99 i 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak primanja stipendije, bez obaveze povrata primljenih iznosa stipendije.

Učeniku koji u školskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,5, odnosno studentu koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti iznos u visini od 50% primljenog iznosa stipendije u toj školskoj/akademskoj godini.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno razred/studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni ili stručni studij ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene u toj školskoj/akademskoj godini.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja sukladno pozitivnim propisima.

 

Članak 19.

 

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Gradonačelniku, radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.

Zamolba se podnosi putem Odjela. Uz zamolbu, korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 20.

 

Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 21.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09 i 27/12).

 

 

Članak 22.

 

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09 i 27/12), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

 

 

Članak 23.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/29
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.


Privitak 1