GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju odredbe članka 45. Zakona o proračunu  (“Narodne novine” broj 144/21)  i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst,  2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

 

Članak 1.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/23) – u daljnjem tekstu: Proračun, članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu u A. Sažetak računa prihoda i rashoda, B. Sažetak računa financiranja i C. Preneseni višak / manjak i Višegodišnji plan uravnoteženja, kako slijedi:

 

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu
i projekcija za 2025. i 2026. godinu nalaze se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 024-01/24-01/61
URBROJ: 2170-1-01-00-24-8
Rijeka, 6. lipnja 2024. godine

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v.r.

 

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu