GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (“Narodne novine” broj 79/06 i 110/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

PROGRAM

javnih potreba za obavljanje djelatnosti

Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2024. godini

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Program) donosi se plan rasporeda sredstava Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu u dijelu koji se odnosi na financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka (u daljnjem tekstu: HGSS – Stanica Rijeka) od značenja za Grad Rijeku.

 

Članak 2.

 

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba Grada Rijeke u aktivnostima HGSS – Stanica Rijeka kako slijedi:

  • spašavanje na visinama i visokim objektima u slučaju potresa, vremenskih nepogoda i drugih nesreća na nepristupačnim prostorima,
  • spašavanje iz podzemnih objekata, tunela i cijevi,
  • spašavanje na uređenim i neuređenim skijalištima, penjalištima i drugim objektima i prostorima u prirodi, za vrijeme specifičnih sportskih, turističkih, rekreativnih, kulturoloških i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području te speleološkom objektu,
  • spašavanje i prijevoz stradalih osoba s planina i drugih nepristupačnih područja,
  • potraga za izgubljenim osobama u planinama i drugim nepristupačnim mjestima,
  • davanje sigurnosnih preporuka osobama i organizatorima turističkih i drugih aktivnosti u prirodi i planinskom području radi sprečavanja aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost, život i zdravlje sudionika aktivnosti,
  • provođenje dežurstava u cilju sprečavanja nesreća.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 33.000,00 eura.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno ovom Programu i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

 

Članak 4.

 

Financijska sredstva iz članka 3. ovoga Programa osiguravaju se za provedbu redovitih djelatnosti HGSS – Stanica Rijeka, i to:

  • održavanja opreme za spašavanje, voznog parka i troškovi prijevoznih sredstava;
  • edukacija, vježbi i akcija spašavanja (smještaj, hrana, gorivo i putni troškovi za potražne timove, uključujući troškove potražnih pasa).

 

Članak 5.

 

Grad Rijeka i HGSS – Stanica Rijeka sklopit će ugovor o načinu i uvjetima financiranja aktivnosti iz ovoga Programa.

 

Članak 6.

 

Upravni odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa.

HGSS – Stanica Rijeka obvezna je Gradu Rijeci podnijeti godišnje izvješće o izvršenju ovoga Programa u roku od 60 dana od isteka poslovne godine odnosno do 28. veljače 2025. godine.

 

Članak 7.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/53

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.