GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 2. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

PROGRAM

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025.

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025. (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se potrebe, ciljevi i zadaće u predškolskoj djelatnosti od značenja za Grad Rijeku.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje sljedećih potreba:

 • postizanja optimalnog obuhvata djece predškolskog uzrasta programima njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima,
 • zadovoljavanja razvojnih potreba djece održavanjem postignutih standarda kvalitete i radom na njihovom podizanju,
 • sufinanciranja djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača s područja grada Rijeke te dječjih vrtića s područja susjednih gradova i općina, a sukladno iskazanim potrebama roditelja.

 

Članak 2.

 

Cilj ovoga Programa je poticati cjelovit razvoj djeteta, osigurati uvjete za njegovu osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit te pratiti dječje razvojne mogućnosti i interese i na temelju istih razvijati njegove kompetencije.

Zadaće ovoga Programa su:

 • osiguranje zdravstvene zaštite djece, njega i pravilna prehrana te poticanje zdravih stilova života,
 • dosljedna primjena suvremenog razvojno-humanističkog koncepta, uvažavanje razvojnih osobina i specifičnosti razvoja svakog djeteta,
 • osiguranje cjelovitog pristupa odgoju i obrazovanju putem stimulacije svih područja razvoja djeteta,
 • osiguranje inkluzije za djecu s teškoćama u razvoju,
 • njegovanje ideje pluralizma kroz ponudu različitih vrsta programa,
 • osiguranje uvjeta za participaciju djece u donošenju odluka koje su od značenja za dijete,
 • omogućavanje djeci učenje kroz igru zasnovano na suvremenim znanstvenim spoznajama,
 • njegovanje dobrih suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima djece,
 • suradnja s vanjskim institucijama koje svojom ulogom mogu doprinijeti kvalitetnoj realizaciji odgojno-obrazovnog programa.

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka osnivač je predškolskih ustanova Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak (u daljnjem tekstu: dječji vrtići Grada Rijeke) koji su osnovni nositelji ovoga Programa.

 

Članak 4.

 

Dječji vrtići Grada Rijeke provode sljedeće verificirane programe odgoja i obrazovanja:

 • redoviti cjelodnevni program odgoja i obrazovanja,
 • redoviti cjelodnevni program obogaćen specifičnim sadržajima sporta,
 • redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika,
 • posebni cjelodnevni program za djecu s teškoćama,
 • program predškole.

U Dječjem vrtiću Rijeka, uz programe iz stavka 1. ovoga članka provode se i sljedeći programi:

 • redoviti poludnevni program za djecu na bolničkom liječenju,
 • redoviti smjenski cjelodnevni program,
 • redoviti cjelodnevni program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine.

U Dječjem vrtiću More, uz programe iz stavka 1. ovoga članka provode se i sljedeći programi:

 • redoviti cjelodnevni program obogaćen elementima waldorfske pedagogije,
 • posebni cjelodnevni glazbeni program,
 • posebni cjelodnevni program „Odgoj za održivi razvoj”.

U Dječjem vrtiću Sušak, uz programe iz stavka 1. ovoga članka provodi se i program:

 • redoviti cjelodnevni program ranog učenja talijanskog jezika.

 

Članak 5.

 

Osim redovitih i posebnih cjelodnevnih programa iz članka 4. ovoga Programa, dječji vrtići Grada Rijeke mogu provoditi i verificirane kraće programe te višednevne programe, ovisno o interesu roditelja i mogućnostima njihove provedbe.

 

Članak 6.

 

Iznos mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni usluge dječjih vrtića iz članka 3. ovoga Programa te mogućnost umanjenja cijene određen je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke” broj 2/24).

Članak 7.

 

U cilju optimalnog obuhvata djece s prebivalištem na području grada Rijeke programom predškolskog odgoja i obrazovanja, Grad Rijeka će provoditi sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača.

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka, dječji vrtići drugih osnivača dužni su podnijeti prijavu na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku godinu 2024./2025. (u daljnjem tekstu: Javni poziv) u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke, a uvršteni su u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23) – u daljnjem tekstu: Plan mreže i poštivali su odredbe ranije sklopljenih ugovora o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja.

Temeljem zaprimljene uredne prijave na Javni poziv i u okviru planiranih sredstava, Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) će s dječjim vrtićima iz stavka 1. ovoga članka sklopiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

Prijava koja ne udovoljava uvjetima iz stavka 3. ovoga članka neće se razmatrati.

Upravni odjel može zatražiti nadopunu odnosno pojašnjenje prijave i/ili priložene dokumentacije.

Ukoliko dječji vrtić prijavu i/ili priloženu dokumentaciju ne razjasni ili upotpuni u postavljenom roku, prijava će se odbiti.

 

Članak 8.

 

Upravni odjel će raspisati Javni poziv najkasnije u mjesecu srpnju 2024. godine te ga objaviti na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Tekst Javnog poziva čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1.).

Javnim pozivom utvrđuje se trajanje javnog poziva, način podnošenja prijava, potrebna dokumentacija te uvjeti i kriteriji za ostvarenje prava na sufinanciranje.

 

Članak 9.

 

Tijekom pedagoške godine, Gradonačelnik Grada Rijeke može odobriti sufinanciranje proširenog kapaciteta dječjeg vrtića drugog osnivača u odnosu na njegov kapacitet prijavljen na Javni poziv, pod uvjetom da je uvršten u Plan mreže te u okviru proračunskih mogućnosti Grada Rijeke.

 

Članak 10.

 

Dječji vrtići drugih osnivača s kojima Upravni odjel sklopi ugovor iz članka 7. stavka 4. ovoga Programa, obvezni su Upravnom odjelu dostavljati mjesečno izvješće s podacima o upisanoj djeci u odnosu na djecu za koju se traži sufinanciranje djelatnosti.

Sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel će odobriti za dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište na području grada Rijeke.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, sufinanciranje se može odobriti i za dijete samohranog roditelja, dijete iz jednoroditeljske obitelji, dijete roditelja koji ima status stranca s odobrenim privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, a živi na području grada Rijeke te dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke.

Status iz stavaka 2. i 3. ovoga članka roditelj odnosno skrbnik ili udomitelj mora dokazati ispravom izdanom od strane nadležnog tijela.

Dječji vrtići drugih osnivača samostalno određuju ekonomsku cijenu svojih programa.

Grad Rijeka sufinancirat će djelatnost dječjih vrtića drugih osnivača s iznosom od 285,00 eura mjesečno po djetetu upisanom u redoviti cjelodnevni jaslički program i iznosom od 225,00 eura mjesečno po djetetu upisanom u redoviti cjelodnevni vrtićki program.

Dječji vrtići drugih osnivača dodatno naplaćuju od roditelja-korisnika usluga posebne, kraće ili alternativne programe koje provode uz redoviti program iz stavka 6. ovoga članka.

 

Članak 11.

 

Pravo na potpuno ili djelomično podmirenje troškova boravka djeteta u dječjim vrtićima iz članaka 3. i 7. ovoga Programa mogu ostvariti djeca čiji roditelji odnosno skrbnici ili udomitelji zadovoljavaju jedan od uvjeta sukladno Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/22), putem Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

 

Članak 12.

 

Slijedom iskazanih potreba roditelja, Grad Rijeka provodit će sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina.

Sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel može odobriti na temelju zaprimljenog i obrazloženog zahtjeva roditelja i u okviru planiranih sredstava, i to za dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište na području grada Rijeke.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, sufinanciranje se može odobriti i za dijete samohranog roditelja, dijete iz jednoroditeljske obitelji te dijete roditelja koji ima status stranca s odobrenim privremenim boravkom ili odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, a živi na području grada Rijeke te dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području grada Rijeke, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području grada Rijeke.

Status iz stavaka 2. i 3. ovoga članka roditelj odnosno skrbnik ili udomitelj mora dokazati ispravom izdanom od strane nadležnog tijela.

Po odobrenom zahtjevu, Upravni odjel će s dječjim vrtićem iz stavka 1. ovoga članka sklopiti ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 

Članak 13.

 

Dječji vrtići na području drugih gradova i općina s kojima Upravni odjel sklopi ugovor iz članka 12. stavka 5. ovoga Programa, obvezni su Upravnom odjelu dostavljati mjesečno izvješće s podacima o upisanoj djeci u odnosu na djecu za koju se traži sufinanciranje.

Grad Rijeka sufinancirat će djelatnost dječjih vrtića na području drugih gradova i općina s iznosom od 150,00 eura po djetetu mjesečno za redoviti cjelodnevni program, odnosno 105,00 eura po djetetu mjesečno za redoviti poludnevni program, i to za najviše 20 djece.

 

Članak 14.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba sukladno ovom Programu osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Upravni odjel, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2024. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 2.).

 

Članak 15.

 

Upravni odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te kontrolira namjensko korištenje doznačenih sredstava.

Upravni odjel podnosi godišnje izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

Članak 16.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/65

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.

 

 

 • Privitak 1. – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za dječje vrtiće drugih osnivača za pedagošku godinu 2024./2025. (PDF)
 • Prijava na program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za pedagošku godinu 2024./2025. dječjih vrtića drugih osnivača koji djeluju na području Grada Rijeke (PDF)
 • Privitak 2. – Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2024. godinu (PDF)