GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. lipnja 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23), članak 5. mijenja se i glasi:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik će rješenjem ovlastiti službenika Grada Rijeke koji ispunjava stručne uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika propisane ovim Pravilnikom, za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom.“

 

Članak 2.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Na radna mjesta ustrojena u Upravnom odjelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te obvezne posebne uvjete za prijam u  službu i raspored na radno mjesto  propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.“

 

Članak 3.

 

U članku 7. stavku 2. iza riječi: „putem“ dodaje se riječ: „javnog“.

U stavku 3. riječ: „Natječaj“ zamjenjuje se riječima: „Javni natječaj“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave kod nadležne službe za zapošljavanje.“

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavku 1. iza riječi: „prijavila na“ dodaje se riječ: „javni“, a iza riječi: „objave“ dodaje se riječ: „javnog“.

 

Članak 5.

 

Članak 13. mijenja se i glasi:

„Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Rijeke, Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravila struke, uputa pročelnika i ostalih nadređenih službenika.“

 

Članak 6.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i nepoštivanje drugih općih akata Grada Rijeke.“

 

Članak 7.

 

Članak 16. briše se.

Članak 8.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, opis poslova radnog mjesta rednog broja 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA, mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama, te rješava najsloženija pitanja i upravne stvari iz djelokruga rada odjela (60%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela, te koordinira rad Upravnog odjela i surađuje s drugim upravnim tijelima Grada, tijelima državne uprave, ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama, te koordinira rad proračunskih korisnika iz djelatnosti Upravnog odjela (15%)
  • predlaže smjernice, planove i akte Gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela (15%)
  • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća (10%)“.

Mijenja se naziv radnog mjesta rednog broja 2. POMOĆNIK PROČELNIKA i glasi: „POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA“.

U opisu poslova istog radnog mjesta, u alineji 4. riječi: „i Gradskom vijeću“ brišu se.

Zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (25%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 15., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri pročelnik“ odnosno „koje mu povjeri pročelnik upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

Kod radnog mjesta rednog broja 3. ADMINISTRATIVNI TAJNIK UPRAVNOG ODJELA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova, stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama te stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama:  stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka : stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.“

Kod radnog mjesta rednog broja 4. VIŠI SAVJETNIK-KOORDINATOR ZA EKONOMSKE POSLOVE, opisi razine standardnih mjerila stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama te stupnja odgovornosti  i  utjecaja na donošenje odluka, mijenjaju se i glase:

„Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama :  stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

Stupanj odgovornosti  i  utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 5. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, alineja 1. mijenja se i glasi:

„obavlja pravne poslove i prati stanje u područjima iz djelokruga rada upravnog odjela te pruža stručnu potporu suradnicima u upravnom odjelu koji imaju ovlast provoditi upravne postupke, izrađuje prijedloge normativnih akata, materijala i ugovora iz djelokruga rada upravnog odjela te sudjeluje u izradi prijedloga materijala za Gradonačelnika i Gradsko vijeće iz djelokruga rada upravnog odjela te ustanova koji su proračunski korisnici upravnog odjela (50%)“.

Kod istog radnog mjesta, opis razine standardnog mjerila složenosti poslova mijenja se i glasi:

„Složenost poslova:  stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 6. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKT ZDRAVI GRAD, alineja 1. mijenja se i glasi:

„sudjeluje u osmišljanju, pripremi i provedbi aktivnosti projekta Zdravi grad u zemlji i inozemstvu (50%)“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 7. SAVJETNIK ZA PROGRAME, alineja 2. mijenja se i glasi:

„sudjeluje u aktivnostima upravnog odjela usmjerenim zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i unapređenju kvalitete života, te sprječavanju siromaštva i socijalne isključenosti građana (25%)“.

Kod radnog mjesta rednog broja 8. SAVJETNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE, opis razine standardnog mjerila složenosti poslova mijenja se i glasi:

„Složenost poslova:  stupanj složenosti koji uključuje suradnju u rješavanju složenih predmeta iz djelokruga upravnog odjela, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 12. STRUČNI SURADNIK ZA SOCIJALNU SKRB, u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri nadređeni službenik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

Opis poslova radnog mjesta rednog broja 13. REFERENT ZA SOCIJALNU SKRB mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • obavlja poslove u domeni socijalne skrbi, unosi podatke o ostvarenim pravima u sustav automatske obrade podataka, svakodnevno kontaktira sa strankama neposredno, putem telefona i e-maila radi pružanja informacija o mogućnosti ostvarivanja određenih prava iz Socijalnog programa (90%)
  • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Opis poslova radnog mjesta rednog broja 14. SAVJETNIK ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE I OBRAMBENE PRIPREME mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • obavlja poslove planiranja i provedbe obrambenih priprema, zaštite i spašavanja te o istom vodi potrebne evidencije i izrađuje potrebna izvješća; prati propise iz područja obrambenih priprema, zaštite i spašavanja, daje stručnu pomoć službama i osobama za provedbu mjera zaštite i spašavanja (civilne zaštite), te sudjeluje u izradi akata iz područja civilne zaštite (70%)
  • organizira osposobljavanje i uvježbavanje postrojbi civilne zaštite Grada te vodi potrebe evidencije raspoređenih obveznika, te surađuje s Ravnateljstvom civilne zaštite – Područnim uredom Rijeka i drugim nadležnim tijelima (20%)
  • obavlja sve poslove utvrđene propisima i aktima Grada iz područja zaštite i spašavanja (civilne zaštite) te obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova te stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata  iz djelokruga zaštite i spašavanja te obrambenih priprema i civilne zaštite, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika-

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka.“

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/86

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 24. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.