GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za opće poslove, gradonačelnik Grada Rijeke, 24. lipnja 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za opće poslove

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za opće poslove („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 i 7/24), članak 6. mijenja se i glasi:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik će rješenjem ovlastiti službenika Grada Rijeke koji ispunjava stručne uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika propisane ovim Pravilnikom, za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom.“

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Na radna mjesta ustrojena u Upravnom odjelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te obvezne posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.“

 

Članak 3.

 

U članku 9. stavku 2. iza riječi: „putem“ dodaje se riječ: „javnog“.

U stavku 3. riječ: „Natječaj“ zamjenjuje se riječima: „Javni natječaj“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave kod nadležne službe za zapošljavanje.“

 

Članak 4.

 

U članku 10. stavku 1. iza riječi: „prijavila na“ dodaje se riječ: „javni“, a iza riječi: „objave“ dodaje se riječ: „javnog“.

 

Članak 5.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Rijeke, Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravila struke, uputa pročelnika i ostalih nadređenih službenika.“

 

Članak 6.

 

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i nepoštivanje drugih općih akata Grada Rijeke.“

 

Članak 7.

 

Članak 18. briše se.

 

Članak 8.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za financije, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, opis poslova radnog mjesta rednog broja 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama (50%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela, te koordinira radom Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima Grada, proračunskim korisnicima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama  (30%)
  • predlaže smjernice, planove i akte Gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela (10%)
  • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća (10%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 2. POMOĆNIK PROČELNIKA ZA OPĆE POSLOVE I JAVNU NABAVU i 3. POMOĆNIK PROČELNIKA ZA INFORMATIKU I INFORMACIJSKU SIGURNOST, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 4. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 4. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE,  7.  SAVJETNIK ZA LJUDSKE RESURSE I PRAVNE POSLOVE, 21.  SAVJETNIK ZA ZAŠTITU OD POŽARA I ZAŠTITU NA RADU, 23. SAVJETNIK ZA OPĆE I POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE, 32. SAVJETNIK ZA RAZVOJ I UVOĐENJE INFORMATIČKOG SUSTAVA, 39. SAVJETNIK–SISTEM INŽENJER ZA RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE I KIBERNETIČKU SIGURNOST i 40. SAVJETNIK–SISTEM INŽENJER ZA POSLUŽITELJSKU I MREŽNU INFRASTRUKTURU, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 5. ADMINISTRATIVNI TAJNIK UPRAVNOG ODJELA , u zadnjoj alineji, riječi: „voditelja odsjeka i voditelja pododsjeka“ brišu se.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 6. VODITELJ ODSJEKA ZA LJUDSKE RESURSE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• prati propise iz djelokruga rada odsjeka te sudjeluje u izradi akata, izvješća, analiza i drugih materijala vezanih za rad odsjeka; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. i 20., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

Kod radnog mjesta rednog broja 8. STRUČNI SURADNIK ZA LJUDSKE RESURSE,  opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti Odsjeka.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.“

Kod radnih mjesta rednih brojeva 9. REFERENT-ADMINISTRATOR ZA LJUDSKE RESURSE, 18. REFERENT PISMOHRANE i 24. REFERENT ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE, opisi razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu:  stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 10. VODITELJ ODSJEKA ZA EKONOMSKE I OPĆE POSLOVE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• prati propise iz djelokruga rada odsjeka te sudjeluje u izradi akata, izvješća, analiza i drugih materijala vezanih za rad odsjeka; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika pročelnika i pročelnika (10%)“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 11. SAVJETNIK ZA EKONOMSKE I OPĆE POSLOVE, 12. SAVJETNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE I OSIGURANJE IMOVINE,  51. SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU I PRAVNE POSLOVE i 52. SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU I EKONOMSKE POSLOVE, opis razine standardnog mjerila složenosti poslova, mijenja se i glasi:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga Odsjeka, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.“

Kod radnih mjesta rednog broja 13. STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE,  34. STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIČKE SUSTAVE, 41. STRUČNI SURADNIK ZA SISTEMSKU PODRŠKU KORISNICIMA i 55. STRUČNI SURADNIK ZA PLANIRANJE I EVIDENTIRANJE JAVNIH NABAVA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika iz nadležnosti Odsjeka.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.“

Kod radnih mjesta rednih brojeva 14. VODITELJ PODODSJEKA PISARNICE i 20. VODITELJ PODODSJEKA ZA SIGURNOST NA RADU I POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE, u opisu razine potrebnog stručnog znanja, riječi: „organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom“ brišu se.

Kod istog radnog mjesta, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

 „Samostalnost u radu:  stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema.“

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23. i 24., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Pododsjeka, voditelj Odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 15. VIŠI REFERENT PISARNICE, 17. VIŠI REFERENT PISMOHRANE, 35. VIŠI REFERENT ZA INFORMATIČKE SUSTAVE i 42. VIŠI REFERENT ZA SISTEMSKU PODRŠKU KORISNICIMA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koju uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema.“

Kod radnih mjesta rednih brojeva 16. REFERENT PISARNICE, 36. REFERENT ZA INFORMATIČKE SUSTAVE i 43. REFERENT ZA SISTEMSKU PODRŠKU KORISNICIMA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 25., 26. i 27., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri savjetnik za opće i pomoćne tehničke poslove, voditelj Pododsjeka, voditelj Odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika“.

Kod radnog mjesta rednog broja 26. DOMAR, opisi razine standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja, složenosti poslova i stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka mijenjaju se i glase:

„Potrebno stručno znanje: srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke ili gimnazija te posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila

Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka.

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke“.

U opisu poslova radnih mjesta rednih brojeva 28. VODITELJ ODSJEKA ZA INFORMATIČKE SUSTAVE I DIGITALNI RAZVOJ i 37. VODITELJ ODSJEKA ZA  DIGITALNU INFRASTRUKTURU I USLUGE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• prati propise iz djelokruga rada odsjeka; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika pročelnika i pročelnika (10%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., 40., 41., 42. i 43., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Odsjeka, pomoćnik pročelnika za informatiku i informacijsku sigurnost te pročelnik“, zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka, pomoćnika pročelnika za informatiku i informacijsku sigurnost i pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 29. VIŠI SAVJETNIK ZA INFORMATIČKE SUSTAVE I DIGITALNI RAZVOJ, u opisu razine potrebnog stručnog znanja, riječi: „iskustvo u vođenju projekata, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine“ brišu se.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 31. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA INFORMATIČKE SUSTAVE I DIGITALNI RAZVOJ i 38. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR SPECIJALIST ZA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE I KIBERNETIČKU SIGURNOST, u opisu razine potrebnog stručnog znanja, riječi: „iskustvo u vođenju projekata i komunikacijske vještine“ brišu se.

Kod radnog mjesta rednih brojeva 33. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA INFORMATIČKE SUSTAVE, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 44. VODITELJ ODSJEKA ZA JAVNU NABAVU, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika pročelnika i pročelnika (5%)“.

            Opis poslova radnog mjesta rednog broja 45. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • obavlja uredske poslove i zadatke iz područja rada Odsjeka, uključivo zaprimanje i raspoređivanje pristigle pošte, pripremu pošte za otpremu, pripremu dokumenata za potpisivanje ili parafiranje, skeniranje, arhiviranje riješenih predmeta, vođenje različitih evidencija i izvještaja, vođenje brige, evidentiranje i naručivanje uredskog materijala; prati obveze voditelja Odsjeka te izvješćuje voditelja Odsjeka o neriješenim predmetima po službenicima (70%)
  • sudjeluje u prikupljanju i objedinjavanju planova nabave upravnih tijela, kontrolira ispravnost predloženih planova, sudjeluje u izradi prijedloga godišnjeg plana javnih nabava Grada i njegovih izmjena i dopuna, sudjeluje u izradi jedinstvenog registra sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izdaje potvrde izvoditeljima radova, isporučiteljima roba i izvršiteljima usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu  (20%)
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54. i 55., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Odsjeka“, zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 46. VIŠI SAVJETNIK  ZA JAVNU NABAVU I PRAVNE POSLOVE, 47. VIŠI SAVJETNIK  ZA JAVNU NABAVU I EKONOMSKE POSLOVE, 48. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA JAVNU NABAVU I PRAVNE POSLOVE, 49. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA JAVNU NABAVU I EKONOMSKE POSLOVE i 50. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA TEHNIČKU POTPORU U POSTUPKU JAVNE NABAVE, opis razine standardnog mjerila složenosti poslova, mijenja se i glasi:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga Odsjeka te rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata.“

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/84

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 24. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.