GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. lipnja 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 i 4/24), članak 6. mijenja se i glasi:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik će rješenjem ovlastiti službenika Grada Rijeke koji ispunjava stručne uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika propisane ovim Pravilnikom, za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom.“

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Na radna mjesta ustrojena u Upravnom odjelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te obvezne posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.“

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 2. iza riječi: „putem“ dodaje se riječ: „javnog“.

U stavku 3. riječ: „Natječaj“ zamjenjuje se riječima: „Javni natječaj“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave kod nadležne službe za zapošljavanje.“

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavku 1. iza riječi: „prijavila na“ dodaje se riječ: „javni“, a iza riječi: „objave“ dodaje se riječ: „javnog“.

 

Članak 5.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Rijeke, Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravila struke, uputa pročelnika i ostalih nadređenih službenika.“

 

Članak 6.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i nepoštivanje drugih općih akata Grada Rijeke.“

 

Članak 7.

Članak 17. briše se.

 

Članak 8.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, opis poslova radnog mjesta rednog broja 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE, mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama (50%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela, te koordinira radom Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima Grada, državnim tijelima, ustanovama odgoja i obrazovanja, ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Rijeka, trgovačkim društvom Rijeka sport d.o.o., mjesnim odborima, udrugama, savezima i zajednicama civilnog društva i građanima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama  (20%)
  • predlaže smjernice, planove i akte Gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela (20%)
  • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća (10%)“.

Naziv radnog mjesta rednog broja 2. POMOĆNIK PROČELNIKA mijenja se i glasi: „POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE“.

U opisu poslova istog radnog mjesta, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti upravnog odjela; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.“

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 3., 4., 5., 6., 7. i 8., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri pročelnik i pomoćnik pročelnika“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika i pomoćnika pročelnika“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 9. VODITELJ ODSJEKA ZA KULTURU, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti odsjeka, po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika pročelnika i pročelnika (10%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 10., 18., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., i 37., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri voditelj odsjeka, pomoćnik pročelnika i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka, pomoćnika pročelnika i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20. i 21., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri voditelj pododsjeka, voditelj odsjeka, pomoćnika pročelnika i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka, pomoćnika pročelnika i pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednog broja 10. VODITELJ PODODSJEKA ZA PROGRAME KULTURE i 18. VODITELJ PODODSJEKA ZA ZAŠTITU I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA, u opisu razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječi: „organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom“ brišu se.

Opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga pododsjeka.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 22.  VODITELJ ODSJEKA ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika pročelnika i pročelnika (5%)“.

Kod radnog mjesta rednog broja 26. VIŠI REFERENT ZA PROGRAME SPORTA, opis razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi:

„Potrebno stručno znanje: sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij ili stručni kratki studij društvene ili tehničke struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 28. VODITELJ ODSJEKA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I MLADE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika pročelnika i  pročelnika (5%)“.

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/87

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 24. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.