GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. lipnja 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za komunalni sustav i promet

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 i 2/24), članak 6. mijenja se i glasi:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik će rješenjem ovlastiti službenika Grada Rijeke koji ispunjava stručne uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika propisane ovim Pravilnikom, za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom.“

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Na radna mjesta ustrojena u Upravnom odjelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te obvezne posebne uvjete za prijam u  službu i raspored na radno mjesto  propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.“

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 2. iza riječi: „putem“ dodaje se riječ: „javnog“.

U stavku 3. riječ: „Natječaj“ zamjenjuje se riječima: „Javni natječaj“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave kod nadležne službe za zapošljavanje.“

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavku 1. iza riječi: „prijavila na“ dodaje se riječ: „javni“, a iza riječi: „objave“ dodaje se riječ: „javnog“.

 

Članak 5.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Rijeke, Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravila struke, uputa pročelnika i ostalih nadređenih službenika.“

 

Članak 6.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i nepoštivanje drugih općih akata Grada Rijeke.“

 

Članak 7.

 

Članak 17. briše se.

 

Članak 8.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalni sustav i promet, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, opis poslova radnog mjesta rednog broja 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET, mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama (50%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela, te predlaže smjernice, planove i akte Gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela (20%)
  • koordinira rad Upravnog odjela sa drugim upravnim tijelima Grada, komunalnim i trgovačkim društvima i proračunskim korisnicima iz nadležnosti Upravnog odjela, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama kao i mjesnim odborima te udrugama civilnog društva i građanima (20%)
  • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća (10%)“.

U opisu poslova radnih mjesta rednih brojeva 2. POMOĆNIK PROČELNIKA ZA PROMET I INFRASTRUKTURU i 3. POMOĆNIK PROČELNIKA ZA KOMUNALNU DJELATNOST, zadnja alineja mijenja se i glasi:

 „• prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti upravnog odjela; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (15%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 4., 5., 6. i 7., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 9., 10., 11., 12., 13., 14., 21., 22., 23., 24., 25., 38., 49., 50., 56., 58., 59., 60., 61., 62. i 63., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri voditelj odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 15., 16., 17., 18., 19., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. i 47. , u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri voditelj pododsjeka, voditelj odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 51., 52., 53. i 54., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri viši savjetnik – koordinator, voditelj odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednog broja 4. VIŠI SAVJETNIK ZA INVESTICIJE i 5. VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, u opisu klasifikacijskog ranga, brojka: „2.“ zamjenjuje se brojkom: „4.“

Kod radnih mjesta rednog broja 4. VIŠI SAVJETNIK ZA INVESTICIJE, 21. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA PRAVNE POSLOVE i 22. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: Stupanj složenosti koji uključuje rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata.

Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 8. VODITELJ ODSJEKA ZA PLAN, RAZVOJ I GRADNJU INFRASTRUKTURE I PROMET, zadnja alineja mijenja se i glasi: „• prima stranke; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (5%)“.

Kod istog radnog mjesta opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema.“

Kod radnog mjesta rednog broja 9. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.“

Kod radnog mjesta rednog broja 10. SAVJETNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.“

Kod radnih mjesta rednog broja 11. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE, 15. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA i 16. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.“

Kod radnih mjesta rednog broja 12. REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO KOMUNALNE POSLOVE i 47. REFERENT ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.“

Kod radnih mjesta rednog broja 13. VODITELJ PODODSJEKA ZA PLAN, RAZVOJ I GRADNJU INFRASTRUKTURE i 17. VODITELJ PODODSJEKA ZA PROMET, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga Pododsjeka.  

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema iz djelokruga Pododsjeka.“

Kod radnih mjesta rednog broja 14. SAVJETNIK ZA KAPITALNE RAZVOJNE INVESTICIJE, 18. SAVJETNIK ZA PROMET, 23. SAVJETNIK ZA PLANA, PROGRAMA I PRAĆENJE IZVRŠENJA, 26. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, 27. SAVJETNIK ZA SPOMENIČKU RENTU I DRUGA DAVANJA, 39. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, 40. SAVJETNIK ZA JAVNE POVRŠINE I KOMUNALNE OBJEKTE, 41. SAVJETNIK ZA POMORSKO DOBRO, 42. SAVJETNIK ZA ZELENE POVRŠINE, 43. SAVJETNIK ZA NERAZVRSTANE CESTE, 44. SAVJETNIK ZA PREKOPE I PROMET, 45. SAVJETNIK ZA KOMUNALNE I SANITARNE POSLOVE, 46. SAVJETNIK ZA ELEKTROENERGETSKU INFRASTRUKTURU i 58. SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika.

Samostalnost u radu: Stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.“

Kod radnog mjesta rednog broja 19. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROMET i 59. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 20. VODITELJ ODSJEKA ZA ZAJEDNIČKU KOMUNALNU DJELATNOST, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• prima stranke  te sudjeluje i koordinira u realizaciji zajedničkih procesa i projekata Grada; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, opis razine standardnog mjerila složenosti poslova mijenja se i glasi:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.“

Kod radnih mjesta rednog broja 25. VODITELJ PODODSJEKA ZA GOSPODARENJE I NAPLATU i 38. VODITELJ PODODSJEKA ZA ODRŽAVANJE, u opisima razine standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječi: „organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje unutarnjom ustrojstvenom jedinicom“ brišu se.

Kod istih radnih mjesta opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga Pododsjeka.  

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema iz djelokruga Pododsjeka.“

Kod radnog mjesta rednog broja 32. STRUČNI SURADNIK ZA OČEVID U PROSTORIMA, u opisu poslova radnog mjesta,  alineje 3., 4. i 5. brišu se, a dodaju se nove alineje 3. i 4. koje glase:

„ – vrši neposredne dostave upravnih akata i drugih akata sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, te obavlja poslove praćenja stanja, strukovnih normi i propisa iz svog djelokruga rada (10%)

– radi na zajedničkoj bazi podataka u svrhu utvrđivanja obveza te obavlja i druge poslove po nalogu  voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika (10%)“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 33. VIŠI REFERENT ZA OČEVID U PROSTORIMA, 61. VIŠI REFERENT-GLAVNI PROMETNI REDAR i 62. VIŠI REFERENT – PROMETNI REDAR ZA OBRADU PODATAKA VIDEO NADZORA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuj redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativni složenih stručnih problema.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 48. VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNO REDARSTVO, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • sudjeluje u radu trgovačkih i komunalnih društava i proračunskih korisnika u području djelatnosti Odsjeka; predlaže, sudjeluje i prati izvršenje, izradu i izmjenu akata iz djelokruga rada Odsjeka; sudjeluje i koordinira u realizaciji zajedničkih procesa i projekata Grada; prima stranke; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (20%)“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 57. VODITELJ ODSJEKA ZA PROMETNO REDARSTVO, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• prima stranke; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, opis razine standardnog mjerila složenosti poslova mijenja se i glasi:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.“

Kod radnog mjesta rednog broja 60. STRUČNI SURADNIK – GLAVNI PROMETNI REDAR, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje izvršavanje administrativnih i jednostavnijih stručnih poslova s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika te vođenje upravnog postupka i/ili rješavanje u jednostavnijim upravnim stvarima iz nadležnosti upravnog tijela.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.“

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/83
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 24. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.