GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. lipnja 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23), članak 6. mijenja se i glasi:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik će rješenjem ovlastiti službenika Grada Rijeke koji ispunjava stručne uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika propisane ovim Pravilnikom, za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom.“

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Na radna mjesta ustrojena u Upravnom odjelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te obvezne posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom i ovim Pravilnikom.“

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 2. iza riječi: „putem“ dodaje se riječ: „javnog“.

U stavku 3. riječ: „Natječaj“ zamjenjuje se riječima: „Javni natječaj“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave kod nadležne službe za zapošljavanje.“

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavku 1. iza riječi: „prijavila na“ dodaje se riječ: „javni“, a iza riječi: „objave“ dodaje se riječ: „javnog“.

 

Članak 5.

 

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Rijeke, Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravila struke, uputa pročelnika i ostalih nadređenih službenika.“

 

Članak 6.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i nepoštivanje drugih općih akata Grada Rijeke.“

 

Članak 7.

 

Članak 17. briše se.

 

Članak 8.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, opis poslova radnog mjesta rednog broja 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE, mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama (60%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela, te koordinira rad Upravnog odjela i surađuje s drugim upravnim tijelima Grada, tijelima državne uprave, ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama te pravosudnim tijelima (20%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela (10%)
  • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća (10%)“.

Naziv radnog mjesta rednog broja 2. POMOĆNIK PROČELNIKA mijenja se i glasi: „POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE“. 

U opisu poslova istog radnog mjesta, zadnja alineja mijenja se i glasi: „• po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (5%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 3., 4., 5., 6. i .7., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjeri pročelnik“ odnosno „koje mu povjeri pročelnik Upravnog odjela“, zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 9., 10., 11., 12, 13., 14., 15., 17., 18., 19., 20. i 21., u zadnjoj alineji riječi: „koje mu povjere voditelj Odsjeka i pročelnik“ odnosno „koje mu povjere pročelnik Upravnog odjela i voditelj Odsjeka“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

Kod radnih mjesta rednog broja 7. ADMINISTRATIVNI TAJNIK UPRAVNOG ODJELA i 15. REFERENT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 8. VODITELJ ODSJEKA ZA GOSPODARSTVO, PODUZETNIŠTVO I TURIZAM, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„• prati propise iz područja razvoja malog gospodarstva, unapređenja poduzetničke infrastrukture i državnih potpora; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod radnih mjesta rednog broja 10. SAVJETNIK ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, 11. SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM, 17. SAVJETNIK ZA EUROPSKE PROJEKTE i 18. SAVJETNIK ZA EKOLOGIJU I ODRŽIVI RAZVOJ, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.“

Kod radnog mjesta rednog broja 12. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I TURIZAM, opisi razine standardnih mjerila složenosti poslova i samostalnosti u radu, mijenjaju se i glase:

„Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.“

Kod radnih mjesta rednog broja 13. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, 14. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA TURIZAM, 19. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EUROPSKE PROJEKTE, 20. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA STRETEŠKO PLANIRANJE i 21.  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKOLOGIJU, opis razine standardnog mjerila samostalnosti u radu, mijenja se i glasi:

„Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.“

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 16. VODITELJ ODSJEKA ZA ODRŽIVI RAZVOJ I EUROPSKE PROJEKTE, zadnja alineja mijenja se i glasi: „• po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

 

Članak 10.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/80
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 24. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.