GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za financije, Gradonačelnik Grada Rijeke, 24. lipnja 2024. godine, donio je

 

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za financije

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23 i 6/24), članak 6. mijenja se i glasi:

„U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, Gradonačelnik će rješenjem ovlastiti službenika Grada Rijeke koji ispunjava stručne uvjete za raspored na radno mjesto pročelnika propisane ovim Pravilnikom, za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom.“

 

Članak 2.

 

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Na radna mjesta ustrojena u Upravnom odjelu mogu se primati i raspoređivati osobe koje ispunjavaju opće uvjete za prijam u službu, posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto, te obvezne posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.“

 

Članak 3.

 

U članku 8. stavku 2. iza riječi: „putem“ dodaje se riječ: „javnog“.

U stavku 3. riječ: „Natječaj“ zamjenjuje se riječima: „Javni natječaj“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave kod nadležne službe za zapošljavanje.“

 

Članak 4.

 

U članku 9. stavku 1. iza riječi: „prijavila na“ dodaje se riječ: „javni“, a iza riječi: „objave“ dodaje se riječ: „javnog“.

 

Članak 5.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Službenici su dužni svoje poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa, općih akata Grada Rijeke, Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke, pravila struke, uputa pročelnika i ostalih nadređenih službenika.“

 

Članak 6.

 

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Lake povrede službene dužnosti, pored onih utvrđenih zakonom, su i nepoštivanje naputka Gradonačelnika, nepoštivanje Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke i nepoštivanje drugih općih akata Grada Rijeke.“

 

Članak 7.

Članak 17. briše se.

 

Članak 8.

 

U Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za financije, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, opis poslova radnog mjesta rednog broja 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, mijenja se i glasi:

„Opis poslova radnog mjesta (sa određenim približnim postotkom vremena koji je potreban za obavljanje svakog posla pojedinačno):

  • upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te osigurava zakonitost rada i provodi obveze utvrđene zakonom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika, vodi brigu o efikasnom, zakonitom i racionalnom obavljanju zadataka iz djelokruga rada Upravnog odjela, potpisuje akte iz djelokruga rada Upravnog odjela te sklapa odnosno potpisuje ugovore iz djelokruga rada Upravnog odjela, osim ugovora u svezi s raspolaganjem nekretninama (50%)
  • rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Upravnog odjela, te koordinira radom Upravnog odjela s drugim upravnim tijelima Grada, proračunskim korisnicima, državnim tijelima i ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim institucijama  (30%)
  • predlaže smjernice, planove i akte Gradonačelniku te podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Upravnog odjela (10%)
  • prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga rada Upravnog odjela, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonima, ostalim propisima i aktima Gradonačelnika i Gradskog vijeća (10%)“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 1., 2., 3., 4., 5. i 6., u opisu naziva unutarnje ustrojstvene jedinice, riječi: „Upravni odjel za financije“ brišu se.

U opisu poslova radnog mjesta 2. POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti upravnog odjela; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 3., 5. i 6., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 4., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri viši savjetnik-specijalist za financijsko upravljanje i kontrole“, zamjenjuju se riječima: „po nalogu pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 8., 9. i 10., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Odsjeka“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 12., 13. i 19., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjere nadređeni službenici“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 24., 28., 32. i 36., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Odsjeka i pročelnik“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22. i 25., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjere nadređeni službenici“ zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisima poslova radnih mjesta rednih brojeva 26., 27., 29., 30., 33., 34., 35., 37., 38., 39., 40. i 41., u zadnjoj alineji, riječi: „koje mu povjeri voditelj Pododsjeka, voditelj Odsjeka i pročelnik“, zamjenjuju se riječima: „po nalogu voditelja Pododsjeka, voditelja Odsjeka i pročelnika“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 7. VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti upravnog odjela; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječ: „ekonomskim“ briše se.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja  8. VIŠI SAVJETNIK – KOORDINATOR ZA PRORAČUN, alineja 4. mijenja se i glasi:

„ – sudjeluje u izradi prijedloga poboljšanja postupka pripreme, planiranja, izrade i izvršavanja financijskih planova iz djelokruga rada Odsjeka, te daje prijedloge za unapređenje postojećih aplikativnih rješenja za učinkovitiji i transparentniji proces pripreme i izrade i izvršavanja proračuna (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječi: „ekonomskim“ brišu se.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 11. VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO PRORAČUNA I GRADSKE RIZNICE, zadnja alineja mijenja se i glasi: „ • prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti upravnog odjela; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod istog radnog mjesta, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječ: „računovodstvenim“ zamjenjuje se riječju: „odgovarajućim“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 13. VODITELJ PODODSJEKA ZA KNJIGOVODSTVO PRORAČUNA I GRADSKE RIZNICE, 14. SAVJETNIK KNJIGOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA i 19. VODITELJ PODODSJEKA ZA ANALITIČKO KNJIGOVODSTVO POTRAŽIVANJA I OBVEZA , u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječ: „računovodstvenim“ zamjenjuje se riječju: „odgovarajućim“.

Kod radnih mjesta rednih brojeva 15. VIŠI STRUČNI SURADNIK KNJIGOVODSTVA PRORAČUNA, 16. VIŠI STRUČNI SURADNIK ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA IMOVINE, 17. REFERENT-KNJIGOVOĐA, 18. REFERENT ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA IMOVINE, 21. VIŠI STRUČNI SURADNIK ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA POTRAŽIVANJA I OBVEZA  i 22. STRUČNI SURADNIK ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA POTRAŽIVANJA I OBVEZA, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, riječi: „računovodstvenim ili drugim“ brišu se.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 23. VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKU OPERATIVU I PLATNI PROMET GRADSKE RIZNICE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • prati propise i stručnu literaturu iz nadležnosti upravnog odjela; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (5%)“.

U opisu poslova radnog mjesta rednog broja 31.  VODITELJ ODSJEKA ZA GRADSKE POREZE I OSTALE PRIHODE, zadnja alineja mijenja se i glasi:

„ • sudjeluje u izradi odluka za Gradonačelnika i Gradsko vijeće, podnosi izvješća o radu iz nadležnosti Odsjeka; po potrebi potpisuje akte i ugovore iz djelokruga rada upravnog odjela te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika (10%)“.

Kod radnog mjesta rednog broja 33. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, iza riječi: „poslovima“, stavlja se zarez i dodaju riječi: „ poznavanje rada na računalu te položen državni ispit“.

 

Članak 9.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/88

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 24. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.