GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 87. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. svibnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o visini naknade za rad mentora koji prati rad vježbenika

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za rad mentora koji prati rad vježbenika u upravnim tijelima Grada Rijeke (dalje u tekstu: upravna tijela), osposobljava ga za obavljanje poslova praktičnim radom i učenjem po utvrđenom programu, daje mu potrebne upute i smjernice za rad te mu pomaže u pripremi za polaganje državnog ispita.

 

Članak 2.

 

Naknada za rad mentora koji za vrijeme trajanja vježbeničkog staža prati rad vježbenika utvrđuje se u visini od 5% prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke. 

Naknada za rad mentora isplaćuje se mjesečno prilikom obračuna plaće za vrijeme trajanja vježbeničkog staža.

 

Članak 3.

 

Mentor istovremeno može pratiti rad najviše dva vježbenika.

 

Članak 4.

 

U slučaju promjene mentora tijekom trajanja vježbeničkog staža, naknada za mentorstvo isplaćivat će se mentorima sukladno vremenu obavljanja mentorstva.

 

Članak 5.

 

Rješenje o imenovanju mentora i ostvarivanju prava na naknadu za njegov rad donosi pročelnik upravnog tijela u koje je vježbenik primljen na vježbenički staž.

 

Članak 6.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za rad mentora KLASA: 112-01/08-01/26, URBROJ: 2170/01-09-22-08-1 od 19. studenog 2008. godine.

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/69-78

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 27. svibnja 2024.

Gradonačelnik

Marko Filipović, v.r.