GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Sušak-Nova

 

Članak 1.

 

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č. br. 2216/2 površine 8 m2, upisanoj u zk.ul. 5855, k.o. Sušak-Nova, koja se sukladno Rješenju o utvrđivanju građevne čestice (KLASA: UP/I-350-05/23-05/000025; URBROJ: 2170/01-06-00-23-0004/MK) od 25. svibnja 2023. godine, izdanom sukladno Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19, 11/20-ispr., 14/23 i 17/23), nalazi unutar građevne čestice postojeće stambene građevine na adresi Morettiev prolaz 2.

 

Članak 2.

 

Na temelju ove Odluke, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel, na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/51

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.