GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju odredbe članka 230. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 6. lipnja 2024. godine donijelo je

 

ODLUKU

o raspodjeli financijskog rezultata Grada Rijeke za 2023. godinu

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom provodi se preraspodjela financijskog rezultata Grada Rijeke za 2023. godinu u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima podskupine 922 te se utvrđuje namjena i raspodjela dijela viška neutrošenih namjenskih prihoda.

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka je prema Financijskom izvještaju za 2023. godinu iskazao sljedeći financijski rezultat (u eurima):

 

92211

Višak prihoda poslovanja

32.376.959,15

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

– 19.210.277,38

92213

Višak primitaka od financijske imovine

3.985.811,3

922

Višak/manjak

17.152.493,09

 

Financijski rezultat iz stavka 1. ovoga članka preraspodjeljuje se na osnovnim računima podskupine 922 po aktivnostima rezultata i izvorima financiranja, na način kako je utvrđeno odredbama članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ove Odluke, uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna, bez utjecaja na ukupno iskazani financijski rezultat.

 

Članak 3.

 

Tijekom 2023. godine iz dijela ostvarenih prihoda poslovanja, u skladu s propisanom odnosno ugovorenom namjenom, financirana je nabava nefinancijske imovine, čime je u okviru istih izvora na računima financijskog rezultata 922 ostvaren i višak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine.       

Sukladno stavku 1. ovoga članka, a u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922, provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda poslovanja na računu 92211 pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • Viškom prihoda poslovanja skupine izvora 1 – Opći prihodi i primici pokriva se manjak nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 13.259.608,83 eura. Preraspodjela se provodi unutar izvora financiranja: izvor 1100 – Opći prihodi i primici.
 • Viškom prihoda poslovanja skupine izvora 4 – Prihodi za posebne namjene pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 1.075.887,07 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 4200 – Prihodi od spomeničke rente301,75 eura, izvor 4320 – Naknade za koncesije 61.035,02 eura, izvor 4331 – Komunalni doprinosi 181.516,01 eura, izvor 4332 – Komunalna naknada 377.482,64 eura, izvor 4337 – Prihod od vodnog doprinosa 7.376,19 eura, izvor 4339 – Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 9.134,01 eura i izvor 4344 – Ostali prihodi za posebne namjene 297.041,45 eura.
 • U okviru skupine izvora 5 – Pomoći, viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 425.637,38 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna 16.779,42 eura, izvor 5300 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava284,06 eura i izvor 5500 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika 33.573,90 eura.
 • U okviru skupine izvora 6 – Donacije, ostvaren je višak prihoda poslovanja izvora 6100 – Donacije u visini od 844.769,50 eura kojim se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u visini od 737,99 eura istog izvora.
 • U okviru skupine izvora 7 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, ostvarenim viškom prihoda poslovanja izvora 7200 – Prihodi od refundacija šteta pokriva se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.866,75 eura istog izvora.

Članak 4.

 

Tijekom 2023. godine iz dijela ostvarenih prihoda poslovanja financirana je otplata glavnica primljenih kredita, čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda poslovanja i manjak primitaka od financijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda poslovanja na računu 92211 pokriva manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 1100 – Opći prihodi i primici pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 1100 – Opći prihodi i primici, u iznosu od 843.512,05 eura,
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 4200 – Prihodi od spomeničke rente pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 4200 – Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 291.990,12 eura.
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 4331 – Komunalni doprinosi pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 4331 – Komunalni doprinosi u iznosu od 40.000,00 eura.
 • iz dijela ostvarenog viška prihoda poslovanja izvora 4332 – Komunalna naknada pokriva se manjak primitaka od financijske imovine izvora 4332 – Komunalna naknada u iznosu od 2.678.001,23 eura.

 

Članak 5.

 

Tijekom 2023. godine iz dijela ostvarenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine financirano je tekuće i investicijsko održavanje gradskih građevinskih objekata (poslovnih, stambenih i dr.), čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak prihoda poslovanja.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 pokriva manjak prihoda poslovanja na računu 92221 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • iz dijela ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine izvora 7120 – Prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo pokriva se manjak prihoda poslovanja istog izvora, u iznosu od 68.090,20 eura.

 

Članak 6.

Tijekom 2023. godine iz dijela ostvarenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine financirana je otplata glavnica primljenog robnog zajma čime je u okviru istih izvora na računima 922 ostvaren i višak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom prihoda od nefinancijske imovine na računu 92212 pokriva manjak primitaka od financijske imovine na računu 92223 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • iz dijela ostvarenog viška prihoda od nefinancijske imovine izvora 7100 – Ostali prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine pokriva se manjak primitaka od financijske imovine istog izvora, u iznosu od 297.523,48 eura.

 

Članak 7.

 

Tijekom 2023. godine iz ostvarenih namjenskih primitaka od zaduživanja i povrata zajmova, u skladu s ugovorenom namjenom financirana je nabava nefinancijske imovine, čime je u okviru istih izvora ostvaren i višak primitaka od financijske imovine i manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, u svrhu knjigovodstvenog usklađenja na računima 922 provodi se preraspodjela rezultata na način da se viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213 pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u okviru istog izvora financiranja, kako slijedi:

 • Viškom primitaka od financijske imovine skupine izvora 8 – Namjenski primici pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.429.610,40 eura. Preraspodjela se provodi unutar sljedećih izvora financiranja: izvor 8100 – Povrat zajmova u iznosu od 55.193,77 eura i izvor 8120 – Namjenski primici od zaduživanja u iznosu od 5.374.416,63 eura.

 

Članak 8.

 

                        U svrhu knjigovodstvenog usklađenja i korekcije stanja na računima 922 provodi se sljedeća preraspodjela rezultata u okviru više izvora financiranja:

 • Dio utvrđenog viška prihoda poslovanja na izvoru financiranja 1100 – Opći prihodi i primici, u iznosu od 13.589,38 eura, preraspodjeljuje se u korist viška primitaka od financijske imovine izvora 8120 – Namjenski primici od zaduživanja,
 • Ukupan višak prihoda poslovanja izvora 5500 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 9.937,23 eura preraspodjeljuje se u korist viška prihoda poslovanja izvora 1100 – Opći prihodi i primici,
 • Dio utvrđenog viška prihoda poslovanja 5300 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna, u iznosu od 100.807,29 eura preraspodjeljuje se u korist viška prihoda poslovanja izvora 5200 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna.

 

Članak 9.

 

Nakon provedbe preraspodjele sukladno člancima 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ove Odluke, utvrđuje se sljedeći financijski rezultat za 2023. godinu (u eurima):

 

92211

Višak prihoda poslovanja

13.804.631,12

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine

627.044,79

92213

Višak primitaka od financijske imovine

2.720.817,18

922

Višak/manjak prihoda

17.152.493,09

 

Članak 10.

 

Dio neutrošenih namjenskih prihoda u iznosu od 2.638.622,89 eura, raspoređuje se za sljedeće namjene:

 • neutrošeni prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva raspoređuje se u ukupnom iznosu od 173.071,00 eura i to za nabavu školske opreme za učionice u OŠ Pehlin iznos od 5.000,00 eura, za podmirenje troškova električne energije Centra za autizam iznos od 5.000,00 eura, za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade OŠ Fran Franković iznos od 37.302,00 eura te za sanaciju sportskih dvorana OŠ Pehlin i OŠ Ivan Zajc u iznosu od 125.769,00 eura,
 • neutrošeni prihod od spomeničke rente raspoređuje se za obnovu dijela stolarije na zgradi HNK Ivana pl. Zajca u iznosu od 156.100,00 i za provedbu EU projekta Povežimo se baštinom u iznosu od 174.589,85 eura,
 • neutrošeni prihod od naknade za koncesije rapoređuje se za projekt Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić-EPK infrastruktura u iznosu od 8.195,88 eura i za provedbu projekta Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić u iznosu od 129.401,22 eura,
 • neutrošeni prihod od naknade za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 378.838,10 eura raspoređuje se za aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje slivnika,
 • neutrošeni prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 84.921,68 eura raspoređuje se za provedbu projekta Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić,
 • neutrošeni prihod od turističke pristojbe od 16.562,61 eura raspoređuje se za provedbu aktivnosti Razvoj turističke destinacije,
 • neutrošeni prihod od stečajne mase iza stečajnog dužnika Tvornice papira d.d. Rijeka u iznosu od 107.562,43 eura raspoređuje se za uklanjanje objekata i uređenje javne površine u kompleksu ex Tvornice papira,
 • neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 66.361,40 eura raspoređuje se za provedbu aktivnosti Manifestacije kulture u Art kvartu,
 • neutrošeni prihod od pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 86.098,09 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta Povežimo se baštinom,
 • neutrošeni prihod od pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 97.281,43 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta Re-Value – valorizacija kvalitete života i klimatske neutralnosti europskih obalnih gradova,
 • neutrošeni prihod od pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 25.347,88 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta Fusilli – inovativni pristupi unapređenju programa prehrane i lanaca opskrbe,
 • neutrošeni prihod od pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 1.936,83 eura raspoređuje se za provedbu EU projekta Erasmus + Ecosteam za ekološku održivost i borbu protiv klimatskih promjena,
 • neutrošeni prihod od donacije u iznosu od 1.786,18 eura raspoređuje se za rashode održavanja prostora u zgradi Exportdrvo za potrebe programa kulture,
 • neutrošeni prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 100.700,00 eura raspoređuje se za otplatu zajma za stambenu zgradu Rujevica I,
 • neutrošeni primitak od kredita u iznosu od 1.029.868,31 eura raspoređuje se za financiranje EU projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine.

 

Članak 11.

 

Raspored sredstava iz članka 10. ove Odluke planirat će se u izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

Članak 12.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/49

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.