GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 6. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o promjeni sjedišta Gradske knjižnice Rijeka

 

I.

Ovom Odlukom mijenja se sjedište Gradske knjižnice Rijeka s dosadašnje adrese Rijeka, Matije Gupca 23, na adresu Rijeka, Viktora Cara Emina 1.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/70

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.