GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/23), u članku 32. stavku 1. broj: “5.047.632” zamjenjuje se brojem: “5.049.532“.

U stavku 2. broj:“36.370.141″ zamjenjuje se brojem: “36.454.420″.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/60

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.