GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju odredbe članka 38., 39. i 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 4. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 46. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. svibnja 2024. godine donio je

 

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

 

I.

 

Imenuje se IRIS PINZOVSKI za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka.

 

II.

 

Mandat ravnateljice traje pet godina, a teče od 1. lipnja 2024. godine.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Obrazloženje

 

Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/24) razriješena je Davorka Guštin ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka, prije isteka vremena na koje je imenovana, s danom 31. svibnja 2024. godine, na osobni zahtjev.

Sukladno zakonskim odredbama i Odluci Upravnog vijeća, javni natječaj za  imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Rijeka objavljen je na mrežnim stranicama Ustanove i u „Narodnim novinama“ broj 52/24, dana 3.5.2024. godine.

Na javni natječaj prijavile su se tri kandidatkinja i to: Jasna Crnčić, Iris Pinzovski i Gordana Škrobonja. Upravno vijeće utvrdilo je da su u prijave kandidatkinja uredne u smislu da su pravovremeno podnesene, ispunjavaju uvjete natječaja te sadrže sve tražene podatke i priloge  navedene u natječaju (potpisane, potpune i pravovremene).

Upravno vijeće obavilo je razgovor sa kandidatkinjama prije donošenja konačnog prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka.

Nakon razmatranja cjelokupne natječajne dokumentacije i obavljenog predstavljanja odnosno razgovora s kandidatkinjama, Upravno vijeće je javnim glasovanjem većinom glasova utvrdilo prijedlog odluke da se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka imenuje Iris Pinzovski.

Kandidatkinja Iris Pinzovski iskazala je svekoliko poznavanju rada velike ustanove predškolskog odgoja, timskim radom i  snalaženjem u bezkonfliktnom rješavanju različitih problematika ustanove, a što je dokazala radom i uspješnim vođenjem  Centra predškolskog odgoja Maestral, dugogodišnjim radom u funkciji zamjenice ravnateljice te isto tako dugogodišnjim radom  u Stručnom vijeću ustanove. Uzevši u obzir njen dosadašnji uspješan rad i iskustvo u velikoj i složenoj radnoj organizaciji i postignuća, kandidatkinja je dokazala svoje stručne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će uspješno voditi Dječji vrtić Rijeka u narednom petogodišnjem mandatu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Rijeci u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-02/24-01/68-78

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 27. svibnja 2024.

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.