GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (”Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 29. Statuta Doma mladih te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10, 5/13 i ”Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o imenovanju ravnatelja Doma mladih

 

I.

 

  Imenuje se GORAN GRAČANIN za ravnatelja ustanove Doma mladih.

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 1. rujna 2024. godine.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u ”Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Dana 15. ožujka 2024. godine, Upravno vijeće Doma mladih donijelo je Odluku o rapisivanju natječaja za izbor i imenovanje novog ravnatelja/ice Doma mladih (KLASA: 007-03/24-01/1, URBROJ: 2170-1-81-24-1). Mandat sadašnjem ravnatelju istječe 31. kolovoza 2024. godine, a prema odredbama Statuta Doma mladih, Upravno vijeće dužno je donijeti odluku o raspisivanju natječaja najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Doma mladih i u ”Narodnim novinama” broj 33/24 dana 20. ožujka 2024. godine. Predviđeni rok za zaprimanje prijava istekao je dana 28. ožujka 2024. godine.

Unutar propisanog natječajnog roka zaprimljena je jedna prijava. Prijava je otvorena i razmatrana na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. travnja 2024. godine. Prijavu je podnio sadašnji ravnatelj ustanove Goran Gračanin.

Prijava Gorana Gračanina je potpuna i udovoljava svim uvjetima natječaja.

Razmatrajući životopis s opisom dosadašnjeg rada te Program rada i razvoja Doma mladih za slijedeće četverogodišnje razdoblje, Upravno vijeće Doma mladih jednoglasno je odlučilo podržati kandidata Gorana Gračanina. Analizirajući podneseni Program rada i razvoja ustanove u razdoblju 2024.-2028., Upravno vijeće je zaključilo da kandidat kroz svoje viđenje mjesta i uloge Doma mladih u lokalnoj sredini, kao i kroz realno promišljanje o trenutnom stanju i aktulanoj problematici Ustanove, dokazuje svoje stručne i organizacijske sposobnosti koje ukazuju da će ravnatelj i dalje uspješno voditi Dom mladih u narednom četverogodišnjem razdoblju.

Program rada i razvoja Doma mladih Gorana Gračanina ocijenjen je kao kvalitetan i sveobuhvatan, s izraženim naglaskom na razvoj, odnosno nove programe od kojih su mnogi već zaživjeli ili započeli u njegovom sadašnjem mandatu. Predloženi program istodobno vodi računa o svojoj samoodrživosti, izvorima financiranja i konkretnim mogućnostima realizacije te je kao takav realan i ostvariv obzirom na kapacitete Ustanove.

Stoga je Upravno vijeće Doma mladih predložilo kandidata Gorana Gračanina za ravnatelja Doma mladih, ocijenjujući da njegov program rada i razvoja ustanove, stručne kompetencije, dosadašnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu, ali i dosadašnji rezultati u vođenju Ustanove, čine skup razloga za njegov ponovni izbor i imenovanje.

 

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-01/24-01/54

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.