GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči

 

TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o Detaljnom planu uređenja dijela naselja Srdoči („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 2/01 i 26/08).

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune ovoga Plana izradila je tvrtka „Art design” d.o.o. Rijeka, u koordinaciji s Gradom Rijeka kao nositeljem izrade.

 

Članak 3.

 

Predmet izmjena i dopuna ovoga Plana jest:

– osiguranje preduvjeta za provođenje prostornih rješenja iz prostornih planova koji graniče s područjem obuhvata Plana,

– usklađenje prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/08),

– usklađenje prometnih rješenja izgradnje rotora na križanju prometnica planskih oznaka GP1 (SU III) i OUV s prometnim rješenjima Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

– utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje za gradnju građevina na građevnim česticama planskih oznaka 11P, 12P, 24 i 25, odnosno uvjeta za priključenje na javno prometnu površinu,

– utvrđenje prostornih i ostalih uvjeta gradnje dvojne građevine na građevnoj čestici planske oznake 24P,

– utvrđenje mogućnosti formiranja građevnih čestica za gradnju dvojnih i samostojećih građevina sukladno stvarnom vlasničkom stanju na građevnim česticama planskih oznaka 43P, 44P, 45P te drugim građevnim česticama po potrebi,

– osiguranje preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša,

– utvrđenje prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice na području obuhvata Plana.

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Plana iz članka 1. ove Odluke sastoje se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana te priloge kako slijedi:

 

A             TEKSTUALNI DIO

 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.             Uvjeti određivanja namjene površina

2.             Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1.         Veličina i oblik građevnih čestica

2.2.         Veličina i površina građevina

2.3.         Namjena građevina

2.4.         Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.6.          Uređenje i korištenje građevnih čestica

3.             Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom te elektroničkim komunikacijama

3.1.2.     Gradske i pristupne ulice

3.1.3.     Javna parkirališta

3.1.4.     Pješačke površine

3.2.         Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže elektroničkih komunikacija

3.3.         Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

4.             Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

6.             Mjere provedbe plana

7.             Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

 

B            GRAFIČKI DIO

 

1.               Detaljna namjena površina                                                                 M 1:1000

2.               Prometna, komunalna infrastrukturna mreža i elektronička komunikacijska infrastruktura

2.1.           Prometna infrastrukturna mreža                                                        M 1:1000

2.2.           Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba i odvodnja      M 1:1000

2.3.           Komunalna infrastrukturna mreža – elektronička komunikacijska

              infrastruktura                                                                                              M 1:1000

2.4.           Komunalna infrastrukturna mreža – elektroopskrba                       M 1:1000

2.5.           Komunalna infrastrukturna mreža – plinoopskrba                          M 1:1000

3.               Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina                                    M 1:1000

4.               Uvjeti gradnje

4.1.           Uvjeti gradnje građevina – podzemna etaža                                     M 1:1000

4.2.           Uvjeti gradnje građevina                                                                       M 1:1000

4.3.           Uvjeti gradnje – prikaz građevnih čestica                                          M 1:1000

 

C            PRILOZI

 

I.              Obrazloženje Plana

1.             Polazišta

1.1.3.       Obveze iz planova šireg područja

2.1.         Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.         Detaljna namjena površina

2.2.1.     Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3.        Prometna, ulična, komunalna infrastrukturna mreža i elektronička komunikacijska infrastruktura

2.3.2.     Elektronička komunikacijska infrastruktura

2.3.5.     Elektroopskrba i javna rasvjeta

2.4.        Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5.        Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

2.5.1.     Mjere zaštite od požara

II.           Izvod iz Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

(„Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 03/17, 21/19, 11/20-ispravak i 14/23)

III.         Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja Plana

 

IV.          Popis propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana

V.           Zahtjevi i mišljenja za izradu Plana

VI.          Sažetak za javnost

 

Članak 5.

 

U članku 4. stavku 2. podstavak 9. briše se.

U podstavku 13. iza točke f) briše se točka i dodaje nova točka g) koja glasi:

„g) Trafostanica (TS).”

Dosadašnji podstavci 10. do 13. postaju podstavci 9. do 12.

 

Članak 6.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine građene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji.”

 

Članak 7.

 

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

 

„Članak 8.a

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice za gradnju obiteljske i višeobiteljske građevine iznosi:

 • za gradnju samostojeće građevine 600 m2,
 • za gradnju dvojne i završne građevine niza 400 m2,
 • za gradnju građevine u nizu 300 m2.

Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi:

 • za samostojeću građevinu 0,3,
 • za dvojnu i završnu građevinu niza 0,4,
 • za građevinu u nizu 0,45.

Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi:

 • za samostojeću građevinu 0,8,
 • za dvojnu i za građevinu u nizu 1,0.

Za građevnu česticu za gradnju samostojeće građevine čija površina prelazi 800 m2, za građevnu česticu za gradnju dvojne i završne građevine niza čija površina prelazi 600 m2 te za građevnu česticu za gradnju građevine u nizu čija površina prelazi 450 m2 primjenjuju se koeficijenti (kig i kis) iz stavka 2. i 3. ovoga članka u vrijednosti koja odgovara navedenim površinama.”

 

Članak 8.

 

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Najmanja dozvoljena površina građevne čestice za gradnju višestambene građevine

iznosi 2000 m2.

Za gradnju građevina iz stavka 1. ovoga članka najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5, a najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 4.”

 

Članak 9.

 

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Najveća dozvoljena bruto razvijena površina za obiteljske i višeobiteljske građevine iznosi 400 m2.”

 

Članak 10.

 

U članku 12. stavku 1. broj: „0,50” zamjenjuje se brojem:„1,0”.

Stavak 4. briše se.

 

Članak 11.

 

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12.a koji glasi:

 

„Članak 12.a

Podrum (Po), u smislu ove Odluke, je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Suteren (S), u smislu ove Odluke, je dio građevine koji je ukopan do 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnati teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prve nadzemne etaže građevine.”

 

Članak 12.

 

U članku 13. stavku 1. iza riječi: „kata” briše se točka i dodaju riječi:

„odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 0,90 m.”

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Najveća dozvoljena visina novih građevina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

– za etažu S

3,0 m

– za etažu P

3,0 m

– za etažu P+1

6,0 m

– za etažu S+P

6,0 m

– za etažu Po+P+1

7,0 m

– za etažu 2Po+S+P

7,0 m

– za etažu S+P+M

7,0 m

– za etažu P+1+M

7,0 m

– za etažu P+2

9,0 m

– za etažu S+P+1

9,0 m

– za etažu P+2+M

10,0 m

– za etažu S+P+2

12,0 m

– za etažu P+4

15,0 m

– za etažu P+4+M

16,0 m

– za etažu S+P+4

18,0 m

– za etažu P+5

18,0 m.

– za etažu 2Po+S+P+4+M

19,5 m.

– za etažu P+6

21,0 m.“.

 

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5., 6., 7., 8. i 9. koji glase:

„Iznimno, za građevinu mješovite namjene – pretežito poslovne namjene planirane na građevnoj čestici 46P najveća dozvoljena visina iznosi 11,0 m, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi podrum i tri nadzemne etaže.

Najveći dozvoljeni broj etaža obiteljske građevine iznosi podrum ili suteren i dvije nadzemne etaže.

Najveći dozvoljeni broj etaža višeobiteljske građevine iznosi podrum ili suteren i tri

nadzemne etaže.

Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 8,0 m za obiteljsku građevinu, a 10,0 m za višeobiteljsku građevinu.

Najveći dozvoljeni broj etaža višestambene građevine iznosi podrum ili suteren i pet nadzemnih etaža.”

 

Članak 13.

 

U članku 21.a riječ: „slično” zamjenjuje se riječima: „druge sportove, te postava sprava za vježbanje”.

Iza riječi: „gledališta” dodaje se zarez i riječ: „pješačkih”.

 

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„Za postojeće građevine na području namjene “Stambena namjena” i “Mješovita namjena – pretežito stambena namjena” dozvoljava se rekonstrukcija unutar postojećih gabarita ili uklanjanje postojećih te gradnja novih građevina unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine prema uvjetima gradnje za nove građevine.

Rekonstrukcija građevina dozvoljena je i na građevnim česticama čija je površina manja od najmanje dozvoljene površine građevne čestice novoplanirane građevine odnosno koja se nalazi na manjim udaljenostima od ruba građevne čestice od ovim Planom dozvoljene, uz zadovoljenje svih ostalih uvjeta gradnje utvrđenih ovim Planom.”

 

Članak 15.

 

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava se gradnja

osnovne građevine i ostale građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine, dozvoljava se isključivo gradnja prizemne, suterenske ili podzemne građevine u funkciji osnovne građevine ili u funkciji uređenja građevne čestice.“

 

Članak 16.

 

Iza članka 23. dodaju se novi članci 23.a i 23.b koji glase:

 

„Članak 23.a

Za gradnju obiteljske i višeobiteljske građevine najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela građevne čestice od ruba građevne čestice iznosi 4,0 m, najmanja dozvoljena udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost regulacijskog pravca od osi pristupne prometnice iznosi 4,60 m.

Najmanja udaljenost višestambene građevine od granice građevne čestice iznosi polovinu visine građevine.

Članak 23.b

Pomoćne građevine, u smislu ove Odluke, jesu garaže, spremišta i ostale građevine u funkciji uređenja okućnice (vrtni paviljoni, sjenice, bazeni i slično).

Najveća dozvoljena visina pomoćne građevine iznosi 3,0 m.

Pomoćne građevine moraju se graditi unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine i unutar gradivog dijela građevne čestice za ostale građevine.”

 

Članak 17.

 

U članku 25. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

„Odstupanje iz stavka 3. ovoga članka dozvoljeno je isključivo unutar gradivog dijela građevne čestice za gradnju osnovne građevine.

Uvlačenje prizemne i zadnje etaže ne smatra se odstupanjem od obveznog građevnog pravca ukoliko se ostale nadzemne etaže grade na obveznom građevnom pravcu.

Najmanja dozvoljena širina građevne čestice duž građevnog pravca iznosi:

 • za samostojeću građevinu 14,0 m,
 • za dvojnu i završnu građevinu niza 12,0 m,
 • za građevinu u nizu 8,0 ”

Članak 18.

 

U članku 34. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Sadnjom niskog zelenila potrebno je hortikulturno urediti najmanje 35% površine građevne čestice za gradnju obiteljske i višeobiteljske građevine i najmanje 30% površine građevne čestice za gradnju višestambene građevine.”

 

Članak 19.

 

U članku 35. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„Najveća dozvoljena visina potpornog zida iznosi 1,5 m. Ako je visina potpornog zida veća od 1,5 m, zid je potrebno izvesti terasasto, s najmanjim svijetlim razmakom između dva lica zida od 0,50 m te ozeleniti sadnjom niskog zelenila i penjačica. U širinu ozelenjene terase ne uračunava se debljina zida.”

 

Članak 20.

 

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice.”

U stavku 2. točki b) podstavku 4. riječi: „na četiri sjedeća mjesta” zamjenjuju se riječima:

„na 20 m2 neto razvijene površine”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Iznimno, kod rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene te obiteljske i višeobiteljske građevine kojom se neto razvijena površina povećava do 25 %, nije potrebno osiguravati dodatna parkirališna mjesta pod uvjetom da se ne povećava broj stambenih jedinica.“

 

Članak 21.

 

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Na građevnim česticama oznake JP2, KP6, P1, P2, P4, JP9, KP4, P3, P5 i KP2 potrebno je osigurati najmanje 190 parkirališnih mjesta.”

 

Članak 22.

 

Naziv odjeljka 3. mijenja se i glasi:

„Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom te elektroničkim komunikacijama“

 

Članak 23.

 

Članak 39. mijenja se i glasi:

„Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu sukladno posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja javnopravnih tijela.“

 

Članak 24.

 

U članku 43. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„Na građevnim česticama oznake GP2b, GP2c, GP9 i GP18 planirana je gradnja i uređenje gradskih ulica, a na građevnim česticama oznake GP2a, GP5 i GP15 planirana je gradnja i uređenje pristupnih ulica.

Na području obuhvata Plana postojeći kolno-pješački prilaz nalazi se na građevnoj čestici oznake KP1, a na građevnim česticama oznake KP2, KP3, KP4, KP6, KP8, KP9 i KP10 planirana je gradnja i uređenje novoplaniranih kolno-pješačkih prilaza.”

 

Članak 25.

 

U članku 44. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Gradnja javnih parkirališta planirana je na građevnim česticama oznake GP2a, GP2b, GP2c, GP2d, GP3, GP4, GP6, JP2, KP6, P1, P2, P3, P4, P5, JP9, KP2 i KP4.”

 

Članak 26.

Članak 45. mijenja se i glasi:

„Na građevnim česticama oznake JP3, JP3a, JP5, JP7, JP10, JP12, JP15, JP16, JP17, JP18, JP19, JP21, JP25, JP26 i JP27 planirana je gradnja i uređenje pješačkih površina.”

 

Članak 27.

 

U članku 46. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Na pješačkoj površini dozvoljava se postava ugostiteljske terase sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/23).”

 

Članak 28.

 

Naziv odjeljka 3.2. mijenja se i glasi:

„Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže elektroničkih komunikacija“

 

Članak 29.

 

Članak 49. mijenja se i glasi:

„Mrežu elektroničkih komunikacija potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i točki 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Prije izgradnje novoplaniranih prometnica i planiranih građevina potrebno je izvršiti zaštitu kabelsku trasu postojeće telekomunikacijske infrastrukture.

Ukoliko je potrebno izmjestiti trase postojećih kabela elektroničkih komunikacija potrebno je od operatera telekomunikacija u čijem je vlasništvu telekomunikacijska infrastruktura zatražiti odobrenje za njihovo premještanje na novu lokaciju.

Priključak građevine na trasu DTK koja prolazi javnom površinom, potrebno je izvesti distribucijskom kabelskom kanalizacijom s potrebnim brojem cijevi.

Sučelja stambenih/poslovnih objekata s telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom potrebno je izvesti prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju („Narodne novine” broj 139/23) i Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrežama („Narodne novine” broj 57/14).

U postupku planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture potrebno je predvidjeti rezervne kapaciteta za buduću primjenu optičkih (svjetlovodnih) kabela.

Prilikom gradnje osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je voditi računa o urbanističko – arhitektonskim osobitostima okolnog prostora i njihovom vizualnom uklapanju.

Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, potrebno je odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom svih davatelja usluga i budućim potrebama prostora.

Osnovne postaje i njihove antenske sustave planirati na antenskim prihvatima na izgrađenim građevinama i rešetkastim ili jednocijevnim stupovima, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija.

Pritom voditi računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera gdje god je to moguće.“

 

Članak 30.

 

Članak 50. mijenja se i glasi:

„Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2. 2.3., 2.4. i 2.5. Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno ispod javnih površina.

Unutar novih prometnica potrebno je predvidjeti javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod i sanitarnu odvodnju). Ukoliko bi se tijekom izrade projektne dokumentacija za ogranke

u obuhvatu Plana iznašla svrsishodnija rješenja od prikazanih, potrebno je dopustiti određena odstupanja u smislu duljine ogranka, položaja trase i slično.”

 

Članak 31.

 

U članku 55. stavku 1. iza oznake: „JZ27” stavlja se zarez i dodaje oznaka: „JZ28”.

 

Članak 32.

 

Iza članka 55. dodaje se novi članak 55.a koji glasi:

 

“Članak 55.a

Na građevnoj čestici oznake JZ76 planirana je gradnja i uređenje javne zelene površine – vrt

Na građevnoj čestici iz stavka 1. ovoga članka, dozvoljava se sadnja drvoreda, voćnjaka, maslinika, gradnja pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta te postava urbane i likovne opreme.

Najveća dozvoljena visina podzida u parku iznosi 1,5 m, a veće visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.”

 

Članak 33.

 

U članku 56. stavku 1. iza oznake: „JZ5” stavlja se zarez i dodaje oznaka: „JZ9a”.

 

Članak 34.

 

U članku 59. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

„Projektnu dokumentaciju dvojnih građevina potrebno je izrađivati istovremeno, a izvedba građevina može se odvijati u fazama.

Gradnji dvojnih građevina može se pristupiti tek nakon ishođenja akata za gradnju obje građevine.”

 

Članak 35.

 

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno važećim propisima vezanim za zaštitu od buke.”

 

 

Članak 36.

 

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Mjere zaštite zraka potrebno je provoditi sukladno važećim propisima vezanim za zaštitu zraka.”

 

 

Članak 37.

 

Članak 62. mijenja se i glasi:

„Mjere zaštite voda potrebno je provoditi sukladno važećim propisima vezanim za zaštitu voda.

Temeljem Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 35/12 i 31/13), područje obuhvata Plana nalazi se izvan zone zaštite.”

 

 

Članak 38.

 

U članku 63. riječi: „Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji („Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 15/98)” zamjenjuju se riječima: „Odluci o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/23)”.

 

 

Članak 39.

 

Članak 63.a mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana s otpadom potrebno je postupati u skladu s važećim propisima vezanim za gospodarenje otpadom.”

 

 

Članak 40.

 

Članak 64. mijenja se i glasi:

„Skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 5/22).

Površine za skupljanje komunalnog i njemu sličnog otpada potrebno je osigurati:

 • na mjestu nastajanja otpada i to na površinama unutar građevne čestice proizvođača

otpada,

 • na javnoj površini i to na mjestima predviđenim za spremnike za odvojeno skupljanje

otpada prikazanim u kartografskom prikazu broj 4.2.“

 

 

Članak 41.

 

Članak 64.a mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata Plana, za potrebe rasvjete javnih površina te za potrebe vanjske rasvjete okoliša građevina, planiraju se koristiti ekološka rasvjetna tijela sa zaštitom od svjetlosnog zagađenja izrađena sukladno pozitivnim propisima.

Rasvjetna tijela iz stavka 1. ovoga članka potrebno je postaviti na način da ne dolazi do štetnih isijavanja svjetlosti prema nebu te prema susjednim građevinama i površinama.“

 

Članak 42.

 

Članak 64.b mijenja se i glasi:

„Zaštitu od potresa potrebno je provoditi sukladno Odluci o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 6/15).

Područje obuhvata Plana nalazi se u seizmičkoj zoni 7+o MCS.

Seizmičko zoniranje područja obuhvata Plana utvrđeno je Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 3/17, 21/19 i 14/23).

Protupotresno projektiranje i građenje građevina potrebno je provoditi sukladno tehničkim i drugim propisima.”

 

 

Članak 43.

 

Članak 64.c mijenja se i glasi:

„Zaštitu od požara potrebno je provoditi u skladu s važećim propisima vezanim za zaštitu od požara.

 

 

Članak 44.

Članak 64.d mijenja se i glasi:

„Projektiranje i rekonstrukciju građevina potrebno je izvesti u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine” broj 29/13 i 87/15).

Prilikom projektiranja i gradnje natkrivenih parkirnih mjesta i garaža s korisnom površinom većom od 15 m2 potrebno je primijeniti austrijske smjernice za protupožarnu zaštitu u garažama, natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etažama (Austrijski institut za građevinsku tehniku (OiB)-Smjernica 2.2.).

Kod projektiranja specijaliziranih trgovačkih prostora-trgovina u vidu shopping-mall-a, potrebno je primjenjivati austrijske smjernice TRVB N138.

Gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina potrebno je provoditi sukladno propisima vezanim za uvjete izgradnje građevina i postrojenja za držanje, skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova.”

 

 

Članak 45.

 

U članku 64.e iza broja: „35/94“ stavlja se zarez i dodaje broj: „55/94“.

 

 

Članak 46.

Članak 66. mijenja se i glasi:

„Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine” broj 29/83, 36/85, 42/86, 30/94, 76/07 i 153/13).”

 

 

Članak 47.

Članak 67. mijenja se i glasi:

„Prilikom gradnje nove građevine i uređenja javne površine potrebno je primijeniti važeće propise vezane za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.”

 

 

Članak 48.

 

Ove Izmjene i dopune Plana izrađene su u četiri (4) izvornika ovjerena pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

Članak 49.

 

Izvornici Izmjena i dopuna Plana čuvaju se u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije te Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

 

 

Članak 50.

 

Tekstualni i grafički dijelovi Izmjena i dopuna Plana te prilozi iz članka 4. ove Odluke, koji čine njezin sastavni dio, nisu predmetom objave.

 

 

Članak 51.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-01/24-01/71
URBROJ: 2170-1-01-00-24-3
Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.