GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 6/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE

 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2024. godini je

Željko Pendić

za doprinos kulturno-umjetničkom životu i urbanom identitetu grada Rijeke.

 

KLASA: 024-01/24-01/67

URBROJ: 2170-1-01-00-24-9

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.