GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr., 35/08, 127/19 i 151/22), članka 7. stavka 2. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o

promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2024. godine.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/68

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.