GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Četvrtak, 27. lipnja 2024.

Godina XI – broj 11.Gradonačelnik Grada Rijeke, na temelju odredbe članka 71. stavka 1 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 2/24) i odredbe članka 15. Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za razdoblje od 2024. – 2028. godine („Službene novine Grada Rijeke“ broj 2/24) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-02/24-01/78-82, URBROJ: 2170-1-02-00-24-16) od 24. lipnja 2024. godine, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke

 

I. Predmet javnog natječaja:

Dodjela dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke. Lokacije, djelatnosti i početni godišnji iznos naknade za svaku od djelatnosti na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj su sljedeće:

 

Grafički prikaz svake lokacije koja je predmet ovog natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama www.rijeka.hr.

 

II. Uvjeti natječaja:

 • Ponudu na javni natječaj može podnijeti svaki gospodarski subjekt koji je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude.
 • Za svaku lokaciju iz točke 1. podnosi se jedna ponuda. Svaki ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu koja se odnosi na pojedinu lokaciju.
 • Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola.
 • Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.
 • Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga Grad može na to ovlastiti. Prednje navedena zabrana ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.
 • Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:
  • pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija,
  • postaviti i održavati sigurnosni koridor označen plutajućim branama.
 • Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:
  • držati plažnu opremu (suncobrani, ležaljke i sl.) uredno složene i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljene korisniku,
  • spremati plažnu opremu na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određen za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,
  • redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola,
  • ostaviti slobodan pojas u skladu s grafičkim prikazom lokacija iz točke 1. ovog Javnog natječaja.
 • Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je priključiti se na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, dužan je postaviti spremnik za vodu i odvodnju.
 • Ovlaštenik dozvole u obvezi je započeti obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o dozvoli.
 • Ovlaštenik dozvole dužan je:
  • osigurati poštivanje javnog reda i mira i poduzeti sve mjere sukladno pozitivnim propisima kojima se uređuje zaštita od buke,
  • onemogućiti oštećenje lokacije za koju je dozvola dodijeljena i objekata na istoj te nesmetano odvijanje prometa pješaka i interventnih vozila,
  • osigurati čišćenje lokacije za koju je dozvola dodijeljena,
  • nadoknaditi svaku štetu koju prouzroči na za koju je dozvola dodijeljena te štetu trećim osobama, koja nastane obavljanjem djelatnosti.
 • Na Javnom natječaju ne može sudjelovati ponuditelj:
  • koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,
  • koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,
  • koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

 

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 1. rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti,
 2. naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi (redni broj lokacije i oznaku mikrolokacije) i ponuđenu naknadu za dozvolu,
 3. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  Na mikrolokacijama 3.3, 3.4., 3.5. i 5.1. na kojima je predviđena postava ugostiteljske terase zahtjev može podnijeti ponuditelj koji obavlja djelatnost ugostiteljstva u ugostiteljskom objektu za koji je utvrđena mikrolokacija za postavu ugostiteljske terase, te je dužan dostaviti dokaz o pravnoj osnovi korištenja ugostiteljskog objekta (ugovor o zakupu, ugovor o koncesiji i sl.),
 1. prospekt proizvođača ili fotografiju sredstava,
 2. jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog godišnjeg iznosa naknade za dozvolu na pomorskom dobru. Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u iznosu početnog godišnjeg iznosa naknade za dozvolu na pomorskom dobru iz točke 1. na račun broj: HR3224020061500265860, model: HR68, poziv na broj: 5819—OIB u korist Proračuna Grada Rijeke – sredstva depozita sa svrhom uplate: jamčevina za dodjelu dozvole na pomorskom dobru LOKACIJA BROJ __ I NAZIV ___________.
 3. dokaz o tome da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružati usluge koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima ili izjavu da isto neće upotrebljavati ili neće pružati navedene usluge,
 4. podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole,
 5. dokaz o poslovnom ugledu ponuditelja (reference – potvrde izdane ponuditelju o istim i sličnim poslovima),
 6. vlastoručno potpisana izjava ponuditelja kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije,
 7. vlastoručno potpisana izjava ponuditelja kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru,
 8. vlastoručno potpisana izjava ponuditelja kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru,
 9. potvrda porezne uprave kao dokaz o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja, ne starija od 6 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovoj Javnog natječaja,
 10. ovjerenu izjavu ponuditelja kojim pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,
 11. potvrdu Odsjeka za komunalno redarstvo Grada Rijeke, kao dokaz kojim se potvrđuje da ponuditelj nije koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,
 12. bankarska garancija, novčani polog (na račun Depozita Grada Rijeke IBAN: HR3224020061500265860, Model – Poziv na broj: HR00 9016-OIB, Opis plaćanja: Jamstvo za dobro izvršenje dozvole na pomorskom dobru lokacija broj _________, oznake ______, SWIFT CODE: ESBCHR22), bjanko zadužnica ili zadužnica do iznosa koji pokriva ukupnu svotu naknade za dozvolu na pomorskom dobru za vrijeme trajanja dozvole na pomorskom dobru, koja mora biti izdana na propisanom obrascu, potvrđenu kod javnog bilježnika te popunjena sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice, a kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

 

Ponuditelji su dužni ponudu staviti u unutarnju i vanjsku omotnicu. Na vanjskoj omotnici treba naznačiti: “PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU LOKACIJA BROJ __ I OZNAKA ___________- NE OTVARATI” na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, Titov trg 3, 51000 Rijeka. Na unutarnjoj omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelja, tako da se ponuda može neotvorena vratiti pošiljatelju u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda.

Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Rijeke, Titov trg 3, do 4. srpnja 2024. godine u 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

Nepravodobne ponude se ne uzimaju u razmatranje, nepotpune ponude će se odbaciti, a ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbiti.

Povjerenstvo može, u točno određenom roku koji mora biti jednak u odnosu na sve ponuditelje, tražiti naknadnu nadopunu i/ili pojašnjenje zaprimljenih ponuda s manjim nedostacima koji nisu od utjecaja na sadržaj bitan u odnosu na ocjenjivanje ponude te naznaku da će se ponuda ponuditelja koji u zadanom roku izvrši traženu nadopunu odnosno pojašnjenje smatrati potpunom.

Nakon roka za zaprimanje ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

Javno otvaranje ponuda obavit će se u Rijeci, Titov trg 3, sala u prizemlju, dana 4. srpnja   2024. godine s početkom u 10,00 sati.

Javnom otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

 

1. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem utvrđuje se ponuditelj koji uz ispunjavanje ostalih uvjeta iz natječaja, ostvari najviši broj bodova prema slijedećim kriterijima:

 • ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude,
 • prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude,
 • upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – najviše 10% ocjene ponude,
 • vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova) – najviše 20% ocjene ponude.

 

PONUĐENI IZNOS NAKNADE

Maksimalni broj bodova koji Ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 60 bodova. Onaj Ponuditelj koji dostavi ponudu s najvišom cijenom dobiva maksimalni broj bodova. Ovisno o najvišoj cijeni ponude, ostale ponude dobit će manji broj bodova, prema formuli:

FORMULA: P = (Pl / Pt) x 60

gdje je

P – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

Pl – cijena ponude koja je predmet ocjene

Pt – cijena ponude sa najvišom ponuđenom naknadom 60 – maksimalni broj bodova

 

PRETHODNO ISKUSTVO O DOBRO I ODGOVORNO OBAVLJANJE DJELATNOSTI, ODNOSNO KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

Vrednuje se prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti za koju ponuditelj podnosi ponudu, odnosno korištenje pomorskog dobra.

BROJ GODINA KOLIKO PONUDITELJ OBAVLJA DJELATNOST ZA KOJU PODNOSI PONUDU ILI TRAJANJE UGOVORA O KONCESIJI ILI KONCESIJSKIH ODOBRENJA KOJA SU IZDANA PONUDITELJU (u godinama)

BODOVI

1 godina

1 bod

Više od 1 godine i manje od 3 godine

5 bodova

3 godine i više

10 bodova

 

UPOTREBA OPREME I PRATEĆIH INSTALACIJA I PRUŽANJE USLUGA KOJE KORISTE MATERIJALE I PREDMETE S CERTIFIKATOM KVALITETE PREMA EUROPSKIM PROPISIMA

UPOTREBA OPREME I PRATEĆIH INSTALACIJA I PRUŽANJE USLUGA KOJE KORISTE MATERIJALE I PREDMETE S CERTIFIKATOM KVALITETE PREMA EUROPSKIM PROPISIMA

BODOVI

NE

0

DA

10

 

VREMENSKO RAZDOBLJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI TEMELJEM DOZVOLE

VREMENSKO RAZDOBLJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI TEMELJEM DOZVOLE

BODOVI

15.06. – 31.08.

5

01.06. – 31.08.

10

15.05. – 15.09. ili dulje

20

 

2. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

 • U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ostvare jednak broj bodova iznos naknade za korištenje, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada.
 • Na temelju zaprimljenih ponuda, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke donošenje odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru. Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Gradonačelnik.

 

3. Napomene:

 • Ponuditeljima čije ponude su potpune, a nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti rješenja o dozvoli.
 • Ponuditelj po čijoj je ponudi donijeto rješenje o dozvoli na pomorskom dobru jamčevina se uračunava u godišnju naknadu za korištenje.
 • Ponuditeljima koji odustanu u tijeku natječaja ili odustanu nakon pravomoćnosti rješenja o dozvoli na pomorskom dobru, jamčevina se ne vraća.
 • Objava uvjeta natječaja i podloge na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr „ostali natječaji“.
 • Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet, Odsjek za zajedničku komunalnu djelatnost, Titov trg 3, komun-sustav@rijeka.hr

 

KLASA: 024-02/24-01/89-82
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 26. lipnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.