GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.grb

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradsko vijeće

KLASA: 024-01/24-01/46
URBROJ: 2170-1-01-00-24-3
Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 6. lipnja 2024. godine razmatralo je Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu te je donijelo sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu.

 

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Ana Trošelj, v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu