GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

IZMJENE

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

 

Članak 1.

 

U Programu održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 18/23)-u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

„Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

 

Red.br.

NAZIV

Iznos u eurima

  1.  

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

4.319.115

1.1.         

Čišćenje javnih površina

Pod čišćenjem javnih površina podrazumijeva se pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Ulice Korzo po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža te nabavku i postavu košarica za otpad. Godišnji broj košarica za otpad iznosi 285 komada od kojih je 40 komada raspoređeno po plažama dok se u sezoni kupanja broj košarica povećava za dodatnih 50 komada.

3.897.525

1.2.         

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća radove sanacije na 8 divljih deponija na najkritičnijim lokacijama na razini godine, odvoz raznovrsnog otpadnog materijala sa gradskih područja Rujevica i Mario Gennari te sakupljanje građevinskog otpada odloženog uz kontejnere za komunalni i reciklažni otpad.

421.590

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Prostorni obuhvat održavanja javnih zelenih površina iznosi 1.622.808 m2. Djelatnost obuhvaća hortikulturne i građevinske radove održavanja 270 dječjih igrališta na ukupnoj površini od 76.480 m2 i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i nabavku novih klupa (ukupno 2.355 komada klupa) i dječjih sprava (ukupno 825 sprava) za malu djecu, izradu projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju potpornih zidova uz dječja igrališta, parkove i javne zelene površine kao i postavu antistres podloge na dječjim igralištima. Održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva održavanje stjenskih pokosa na javnim zelenim površinama.

4.920.940

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

713.410

3.1.         

Održavanje pothodnika i dizala

Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja 3 pothodnika, 9 prolaza, 1 lifta i 5 platformi.

103.940

 

 

 

 

3.2.         

Održavanje plaža

Održavanje na području 21 gradske plaže obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama te prioritetnu sanaciju plaža.

180.750

3.3.         

Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke

Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne hortikulturne radove sanacije okoliša dječjih vrtića, osnovnih škola, sportskih dvorana i ostalih   objekata u vlasništvu Grada. Održavanje okoliša objekata obuhvaća 29 ustanova odgoja i obrazovanja čiji je osnivač Grad Rijeka. Isti se održavaju ovisno o potrebama.

46.370

3.4.         

Održavanje ostalih javnih površina

Održavanje ostalih javnih površina po svom opsegu obuhvaća poslove održavanja pješačkih zona, zone Korzo površine 19.697 m2, održavanje stubišta površine 37.000 m2, mosta Hrvatskih branitelja, održavanje crpne stanice u zoni Koblerovog trga, održavanje 7 kamera na javnim površinama i sanaciju stjenskih pokosa.

382.350

  1.  

ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE Održavanje građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Održavanje obuhvaća javne sanitarne čvorove, javne satove, autobusne čekaonice, oznake stajališta, oglasne površine za potrebe mjesnih odbora, riječke šetnice i brod Uragan.

U održavanje su uključeni zemljani radovi i rušenja, prijevozi i prijenosi materijala, betonski, tesarski, zidarski, bravarski, staklarski, stolarski, kamenarski, vodoinstalaterski radovi, ličilački radovi i radovi čišćenja oznaka stajališta. Održavanjem je obuhvaćeno uklanjanje grafita s javnih površina.

603.330

4.1.         

Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja, utrošak vode, utrošak električne energije te usluge njihova čišćenja. Na području grada Rijeke održavaju se 4 zidana, 5 inox i 1 montažni sanitarni čvor.

183.530

4.2.         

Održavanje javnih satova

Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja 27 javnih satova (zamjena dotrajalih dijelova, razni popravci), utrošak električne energije i atestiranje elektroinstalacija javnih satova.

41.460

4.3.         

Održavanje autobusnih čekaonica

Održavanje autobusnih čekaonica obuhvaća poslove redovnog održavanja na 133 autobusne čekaonice. Obuhvaća radove kao što su razni popravci, zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama, građevinske radove i poslove čišćenja autobusnih čekaonica.

50.935

4.4.         

Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka grada Rijeke i slično

Navedena djelatnost obuhvaća poslove održavanja 3 panoa postavljena na ulazu u grad, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznake grada, utrošak električne energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija. Radovi obuhvaćaju i održavanje 46 oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora, 22 ploče riječkih šetnica i brod Uragan.

4.910

4.5.         

Održavanje javnih fontana

Poslovi održavanja obuhvaćaju 58 fontana i slavina s pitkom vodom (45 slavina s pitkom vodom, 4 fontane s bazenom s pitkom vodom i 9 reverzibilnih fontana). Poslovi uključuju elektroinstalaterske i građevinsko obrtničke radove, utrošak električne energije, utrošak vode, čišćenje i atestiranje elektroinstalacija u fontanama.

213.230

4.6.         

Održavanje ostale urbane opreme

Pod održavanjem ostale urbane opreme razumijeva se održavanje 36 oznaka stajališta, 153 spomenika, 256 privremenih priključaka, 15 postamenata na Korzu, teških (masivnih) štandova (50 komada) i lakoprenosivih štandova (10 komada) u vlasništvu Grada.

109.265

  1.  

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje, prometne zahvate na cestama, održavanje svjetlosne prometne signalizacije te ostale radove u funkciji održavanja cesta, poslove upisa cesta u zemljišne knjige i čišćenje slivnika. Održavanje obuhvaća ceste u duljini od 351 km, 84 semaforizirana raskrižja, slivnika i rešetki (9.290 komada) i 130 upojnih bunara. Obuhvaćeni su i poslovi održavanja i sigurnosti pješačkih prijelaza, čime se posvećuje više pažnje signalizaciji, usporivačima prometa, osvijetljenosti pješačkih prijelaza, prilagodbi pristupa i kretanju osoba sa invaliditetom, sve u cilju provedbe mjere zaštite sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Na području grada Rijeke, na nerazvrstanim cestama obilježeno je 1079 pješačkih prijelaza, dok je oprema za smirivanje prometa (usporivači, vibracijske trake) ugrađena na kolnicima na lokacijama u 60 ulica.

5.810.943

  1.  

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Navedena djelatnost po svom opsegu obuhvaća održavanje instalacija javne rasvjete i utrošak električne energije za javnu rasvjetu. Grad Rijeka vlasnik je sustava javne rasvjete koji objedinjuje 15 862 rasvjetnih tijela, 344 km napojnih vodova i 319 napojnih točaka.

3.632.497

  1.  

ODRŽAVANJE GROBLJA obuhvaća radove na mjesnim grobljima ukupne površine od 575.987 m2. Održavanje groblja podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje puteva, zelenih i drugih površina unutar 8 grobalja na području grada: Kozala, Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, Zamet, Sveti Kuzam, Draga, Donja Drenova i Gornja Drenova.

Održavanje groblja obuhvaća troškove tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje betonskih staza i pločnika, pošljunčanih površina, održavanje stabala, grmova, živice, cvjetnih gredica, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnju novog bilja, održavanje čistoće na stazama i slobodnim površinama, te na pješčanim, opločenim betonskim površinama i asfaltnim površinama, obnova završnog sloja rizle i podloge prema potrebi, održavanje vodoinstalacija, kanala i rešetki oborinske odvodnje i bravarije, te hitne intervencije uslijed nepovoljnih vremenskih prilika.

220.070

7.1.

 

Groblje Kozala

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala uključujući i Židovsko groblje, sanaciju vodovodnog kanala i opločenje polja E (potkova) te sanaciju opločenja staze.

34.919

7.2.         

Groblje Trsat

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina i biljnog materijala, sadnju odnosno dopunu istog te opločenje ispred pomoćnih prostorija i odarnica.

79.852

7.3.         

Centralno gradsko groblje Drenova

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                 

62.847

7.4.         

Groblje Zamet

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.

4.772

7.5.         

Groblje Sveti Kuzam

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

1.216

7.6.         

Groblje Draga

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

4.983

7.7.         

Groblje Donja Drenova

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                      

3.287

7.8.         

Groblje Gornja Drenova

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                       

247

7.9.         

Održavanje grobova na Aleji hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, grobova boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat

Održavanje obuhvaća radove na održavanju staza, zelenih površina te sadnju odnosno dopunu biljnog materijala.                                                

27.947

  1.  

PROVOĐENJE MJERA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije na površini od 15.486.240 m2 i deratizacije na području grada na površini od 10.324.160 m2 te stručni nadzor nad provedbom tih mjera koje temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

422.075

  1.  

SAKUPLJANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA TE NJIHOVO ZBRINJAVANJE I USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća poslove sakupljanja lešina uginulih životinja s javnih površina, hvatanje, izolaciju i držanje životinja te udomljavanje pasa i mačaka lutalica.

174.685

  1.  

ČIŠĆENJE MORA

Djelatnost u svom opsegu obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone. Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja te nadzor akvatorija.

78.700

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

            „Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 20.895.765,00 eura.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 14.913.385,00 eura, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 799.414,00 eura, prihoda od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 501.000,00 eura, prihoda od refundacija šteta u iznosu od 18.600,00 eura, prihoda po posebnim ugovorima u iznosu od 144.732,00 eura, prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 365.986,00 eura, općih prihoda i primitaka u iznosu od 275.000,00 eura, prihoda od pomoći Primorsko-goranske županije u iznosu od 300.000,00 eura, sredstava iz viška prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 995.810,00 eura, sredstava iz viška prihoda od naknada za poslove naplate naknade za uređenje voda u iznosu od 378.838,00 eura i sredstava iz viška sredstava komunalne naknade u iznosu od 2.203.000,00 eura.“

 

Članak 3.

 

            Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/58

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.