GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju odredbe članka 75. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 141/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

IZMJENE

Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu

 

Članak 1.

 

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu iz članka 3. stavka 2. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/23)-u daljnjem tekstu: Program, mijenja se i glasi kako je navedeno u privitku koji čini sastavni dio ovih Izmjena Programa.

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 024-01/24-01/62

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.

 

 

PLAN

RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA

U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2024. GODINU

 

NAZIV PROGRAMA / Aktivnosti

Naziv korisnika

Plan

za 2024.

 

JAVNE POTREBE U SPORTU

2.745.500

A)    Aktivnosti koje se sufinanciraju putem

        Zajednice sportskih udruga grada Rijeke

        „Riječki sportski savez“

 

2.538.900

a) Aktivnost:

Treninzi i natjecanja sportaša

 

 2.010.100

b) Aktivnost:

Nagrađivanje sportaša

 

   63.500

c) Aktivnost:

Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata

 

46.300

d) Aktivnost:

Provođenje sportskih aktivnosti rekreativaca

 

4.500

e) Aktivnost:

Funkcioniranje sustava sporta

 

304.500

f) Aktivnost:

Rashodi redovnog poslovanja sportskih objekata

 

110.000

B)    Aktivnosti koje se sufinanciraju putem

Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje,

kulturu, sport i mlade

 

 

128.600

a) Aktivnost:

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša – sportska ambulanta

 

 

30.000

b) Aktivnost:

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi

 

 22.000

c) Aktivnost:

Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

 

 

72.400

d) Aktivnost:

Posebni programi mladih selekcija

 

4.200

C)   Aktivnost:

       Provođenje sportskih aktivnosti osoba s

       invaliditetom i osoba oštećena sluha

 

 

78.000