GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja 2024. godine, donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNE

Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

 

Članak 1.

 

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 18/23)-u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

”Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u ukupnom iznosu od 1.565.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 1.007.300,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 137.900,00 eura, naknade za koncesije u iznosu od 60.700,00 eura, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 40.000,00 eura te donacija u iznosu od 319.500,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

 

Red.br.

 

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

 

457.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

164.000,00

1.2.

Izvor financiranja: donacije

293.000,00

2.

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet

39.800,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.200,00

2.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

8.600,00

3.

Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj

101.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

101.300,00

4.

Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju

35.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

5.000,00

 

4.2.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

30.000,00

 

5.

Izgradnja kolno-pristupnog priključka na Istarsku ulicu (D8)

 

20.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

20.000,00

6.

Izgradnja sabirne ulice SU XI (čvor Pilepići) – I. faza

92.500,00

6.1.

Izvor financiranja: donacije

26.500,00

6.2.

Izvor financiranja: proračun Grada

66.000,00

7.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

100.800,00

7.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.800,00

 

8.

Stambena ulica SUII na Martinkovcu sa spojem na ulicu planske oznake GU 3

 

100.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

9.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

173.000,00

9.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

173.000,00

 

10.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

 

144.000,00

10.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

60.000,00

10.2.

Izvor financiranja: naknada za koncesije

60.700,00

10.3.

Izvor financiranja: proračun Grada

13.300,00

 

10.4.

Izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

10.000,00

11.

Izgradnja Sveučilišne avenije na Trsatu-faza 2A

50.000,00

11.1

Izvor financiranja: proračun Grada

50.000,00

 

 

12.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.313.400,00

12.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

755.300,00

12.2.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

137.900,00

12.3.

Sveukupno izvor financiranja: donacije

319.500,00

12.4.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za koncesije

60.700,00

 

12.5.

Sveukupno izvor financiranja: naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

40.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Pješačka most ”Žakalj” preko Rječine

200.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

 

 

2.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

200.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

200.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Stambena ulica OUVIa – faza 2 na Martinkovcu

39.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

39.000,000

 

2.

Izgradnja ulice planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu

 

7.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

7.000,00

 

3.

Izgradnja nerazvrstane ceste za pristup TSC RIO Kantrida II faza

6.000,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

6.000,00

 

 

4.

Sveukupno javna rasvjeta

52.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

52.000,00”

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja građevina komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u ukupnom iznosu od 3.090.300,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 378.300,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 2.084.000,00 eura, komunalne naknade u iznosu od 313.678,00 eura, prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 100.000,00 eura, viška-naknade za koncesije u iznosu od 129.401,00 eura te viška-prihoda od vodnog doprinosa u iznosu od 84.921,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići

30.000,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

30.000,00

2.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

218.700,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

218.700,00

3.

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca

17.300,00

3.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

17.300,00

 

4.

Spoj ulica Dinka Šimunovića i Andrije Mohorovičića

 

122.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

22.000,00

 

4.2.

Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos

100.000,00

5.

Prometnice i promet

110.000,00

5.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

110.000,00

 

6.

Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura

 

59.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

59.000,00

7.

Produžena ulica Riva i Trg Žabica

1.075.000,00

7.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.041.000,00

7.2.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

34.000,00

 

8.

Izgradnja stambene ulice planske oznake OU11 na Martinkovcu

 

25.000,00

8.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

25.000,00

 

 

9.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.657.000,00

9.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

347.000,00

 

9.2.

Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos

100.000,00

9.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.210.000,00

 

  1. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

 

 

1.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

1.121.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

690.000,00

1.2.

Izvor financiranja: komunalna naknada

216.678,00

1.3.

Izvor financiranja: višak – naknade za koncesije

129.401,00

1.4.

Izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa

84.921,00

2.

Glavni projekt uređenja ulica i trgova Stari grad

38.000,00

2.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

38.000,00

3.

Obalna šetnica zapad

146.000,00

3.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

146.000,00

 

 

 

4.

Sveukupno javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

 

1.305.000,00

4.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

874.000,00

4.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

216.678,00

4.3.

Sveukupno izvor financiranja: višak – naknade za koncesije

129.401,00

 

4.4.

Sveukupno izvor financiranja: višak – prihod od vodnog doprinosa

84.921,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok Drenova

31.300,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

 

 

2.

Uređenje javnih površina i izgradnja pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić

97.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalna naknada

97.000,00

 

 

3.

Sveukupno javna rasvjeta

128.300,00

3.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

31.300,00

3.2.

Sveukupno izvor financiranja: komunalna naknada

97.000,00”

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

”Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u ukupnom iznosu od 2.052.400,00 eura, financirat će se iz: komunalnog doprinosa u iznosu od 123.400,00 eura, proračuna Grada u iznosu od 1.529.000,00 eura te prenesenog viška iz prethodnih godina-komunalni doprinos u iznosu od 400.000,00 eura kako slijedi:

 

  1. Nerazvrstane ceste

 

 

Red.br.

Naziv

Iznos u eurima

1.

Raskrižje Škurinjska draga, dovršetak aktivnosti

15.400,00

1.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

15.400,00

 

2.

Rekonstrukcija Ulice Petra Kobeka planske oznake OU2, proširenje

 

52.000,00

2.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

2.000,00

 

2.2.

Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos

50.000,00

 

3.

Izgradnja/rekonstrukcija kolno pristupnog puta na Biviu, produženje

 

350.000,00

 

3.1.

Izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos

350.000,00

 

4.

Izgradnja pješačke površine planske oznake PP1 na Krnjevu, proširenje

6.000,00

4.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

6.000,00

 

5.

Rekonstrukcija križanja GUVb na Martinkovcu, proširenje i produženje

 

100.000,00

5.1.

Izvor financiranja: komunalni doprinos

100.000,00

 

6.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, proširenje

 

1.450.000,00

6.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

1.450.000,00

 

 

7.

Sveukupno nerazvrstane ceste

1.973.400,00

7.1.

Sveukupno izvor financiranja: komunalni doprinos

123.400,00

 

7.2.

Sveukupno izvor financiranja: preneseni višak iz prethodnih godina – komunalni doprinos

400.000,00

7.3.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

1.450.000,00

 

  1. Javna rasvjeta

 

 

Red.br.

 

Naziv

Iznos u eurima

 

1.

Rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića

79.000,00

1.1.

Izvor financiranja: proračun Grada

79.000,00

 

 

2.

Sveukupno javna rasvjeta

79.000,00

2.1.

Sveukupno izvor financiranja: proračun Grada

79.000,00”

 

Članak 4.

 

Članak 5. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 6.708.100,00 eura.”

 

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke.”

 

KLASA: 024-01/24-01/47

URBROJ: 2170-1-01-00-24-4

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.