GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 6. lipnja godine, donijelo je

 

IZMJENU

Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke

 

I.

 

U Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/23) u točki VI. stavku 1. točki 1. podstavak 24. mijenja se i glasi:

„- odgojno-obrazovni rad u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, Lokalitet Sušak, Vjekoslava Dukića 7“.

 

II.

 

Ova Izmjena plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/50

URBROJ: 2170-1-01-00-24-2

Rijeka, 6. lipnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

Ana Trošelj, v. r.