OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 12. lipnja 2024.

Godina XI – broj 10.GRAD RIJEKA, Rijeka, zastupan po gradonačelniku Marku Filipoviću (u daljnjem tekstu: Grad)

i

SAMOSTALNI SINDIKAT U KOMUNALNIM I SRODNIM DJELATNOSTIMA HRVATSKE zastupan po glavnom sindikalnom povjereniku Josipu Šarliji slijedom punomoći Predsjednika (u daljnjem tekstu: Sindikat)

 

sklopili su 23. svibnja 2024. godine

 

DODATAK I.

KOLEKTIVNOM UGOVORU

ZA ZAPOSLENE U DOMU MLADIH RIJEKA

 

Članak 1.

 

Ovim Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Domu mladih Rijeka (u daljnjem tekstu: Dodatak I. Ugovoru) mijenja se Kolektivni ugovor za zaposlene u Domu mladih Rijeka („Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/23) sklopljen 17. srpnja 2023. godine.

 

Članak 2.

 

U članku 19. stavku 3. točka d) mijenja se i glasi:

„d) prema uvjetima rada i posebnom doprinosu

  • Rad na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada……………. 2 radna dana
  • Poseban doprinos radu, prema odluci ravnatelja……………………… do 3 radna dana.“

 

Članak 3.

 

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u iznosu 947,18 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec svibanj 2024. godine koja se isplaćuje u mjesecu lipnju 2024. godine.“.

 

Članak 4.

 

U članku 41. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„Radniku pripada pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u punom iznosu neovisno da li radi u punom ili nepunom radnom vremenu, a radniku koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavaca ostvaruje isplatu regresa proporcionalno ugovorenom radnom vremenu.

Regres iznosi 300,00 eura.“.

 

Članak 5.

 

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Radniku pripada pravo na isplatu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice) u punom iznosu neovisno da li radi u punom ili nepunom radnom vremenu, a radniku koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavaca ostvaruje isplatu božićnice proporcionalno ugovorenom radnom vremenu.

Pravo na božićnicu pripada svim radnicima koji su na Božić (25. prosinca) u radnom odnosu kod poslodavca, osim radnicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju.

Božićnica iznosi 300,00 eura.“.

 

Članak 6.

 

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a koji glasi:

„Radniku pripada pravo na isplatu prigodne nagrade za uskršnje blagdane, u punom iznosu, neovisno radi li u punom ili nepunom radnom vremenu, a radniku koji u nepunom radnom vremenu radi kod dva ili više poslodavaca, ostvaruje isplatu uskrsnice proporcionalno ugovorenom radnom vremenu.

Pravo na godišnju nagradu za uskršnje blagdane pripada svim radnicima koji su na Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim radnicima kojima na taj dan prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju.

Uskrsnica iznosi 100,00 eura.“.

 

Članak 7.

 

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Radnik ima pravo na dodatak za troškove prehrane u neto iznosu od 100,00 eura mjesečno kao neoporezivi primitak sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.“

 

Članak 8.

 

Ustanova je dužna u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ovog Dodatka I. Ugovoru izraditi opći akt kojim će regulirati način i uvjete donošenja odluke ravnatelja o odobravanju dodatnih dana godišnjeg odmora radniku zbog doprinosa radu.

Ustanova je dužna svoje opće akte uskladiti s odredbama ovog Dodatka I. Ugovoru u roku od 30 (trideset) dana od dana njegova sklapanja.

 

Članak 9.

 

Ovaj Dodatak I. Ugovoru sačinjen je 6 (šest) primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava 3 (tri) primjerka.

 

Članak 10.

 

Ovaj Dodatak I. Ugovoru stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

Grad Rijeka

Gradonačelnik

_________________

Marko Filipović, v.r.

Samostalni sindikat u komunalnim i

srodnim djelatnostima Hrvatske

Glavni sindikalni povjerenik

______________________

Josip Šarlija, v.r.

 

KLASA: 602-01/24-01/19

URBROJ: 2170-1-09-03-24-14