GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.

Godina XI – broj 9.Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 58. stavka 1. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), nakon prethodno provedenog postupka savjetovanja sa sindikatom, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. travnja 2024. godine, donio je

 

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/23, 13/23 i 15/23) – Sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo, koja se nalazi u prilogu Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 9. VIŠI SAVJETNIK ZA URBANIZAM, broj izvršitelja smanjuje se sa 3 na 2 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 10. VIŠI SAVJETNIK-KOORDINATOR ZA URBANIZAM, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Kod radnog mjesta rednog broja 11. VIŠI SAVJETNIK-KOORDINATOR ZA PRAVNE POSLOVE, mijenja se naziv radnog mjesta i glasi: „VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE“.

Kod radnog mjesta rednog broja 23. SAVJETNIK ZA PROVEDBU ITU, broj izvršitelja povećava se sa 1 na 2 izvršitelja.

Radno mjesto rednog broja 24. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU ITU ukida se.

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/60-74
URBROJ: 2170-1-02-00-24-1
Rijeka, 29. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.