GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.

Godina XI – broj 9.Na temelju članka 44. stavka 1. i stavka 2. točke 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 37. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 47. stavka 1. i članka 49. stavka 1. i stavka 2. podstavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka te članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 29. travnja 2024. godine,  donio je

 

O D L U K U

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka

 

I.

 

Razrješuje se Davorka Guštin dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka s danom 31. svibnja 2024. godine, na osobni zahtjev.

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka zaprimilo je zahtjev ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka, Davorke Guštin kojim traži razrješenje obnašanja dužnosti ravnateljice, prije isteka vremena na koje je imenovana, s danom 31. svibnja 2024. godine, zbog odlaska u mirovinu.

Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 024-02/22-01/64-22, URBROJ: 2170-1-15-00-22-1 od 18. srpnja 2022. godine) Davorka Guštin imenovana je za ravnateljicu Dječjeg vrtića Rijeka. Mandat ravnateljice traje pet godina,  teče od 1. rujna 2022. godine te ističe 31. kolovoza 2027. godine.

Odredbom članka 44. stavkom 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) propisano je da ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan. U stavku 2. točki 1. istog članka utvrđeno je da je Upravno vijeće dužno razriješiti ravnatelja ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu.   Člankom 37. stavkom 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) propisano je da u dječjem vrtiću kojemu je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ravnatelja imenuje i razrješava izvršno tijelo  osnivača na prijedlog upravnog vijeća.

U skladu s navedenim, odredbom članka 47. stavkom 1. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka utvrđeno je da odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća dok je člankom 49. stavkom 2. podstavkom 1. utvrđeno da je na prijedlog Upravnog vijeća, Gradonačelnik dužan razriješiti ravnatelja u slučaju kada ravnatelj sam zatraži razrješenje.

Slijedom navedenoga, Upravno vijeće Ustanove je na sjednici održanoj 27. ožujka 2024. godine temeljem zaprimljenog zahtjeva ravnateljice Davorke Guštin utvrdilo Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka, Davorke Guštin, s danom 31. svibnja 2024. godine. 

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može podnijeti tužba Općinskom sudu u Rijeci u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 024-02/24-01/59-74

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 29. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.