GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 2. travnja 2024. godine, donio je

 

P  L  A  N

motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina

za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara

 

Članak 1.

 

Ovim se Planom razrađuje način motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastajanje i širenje požara (u daljnjem tekstu: Plan), u danima kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje požara u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2024. godine.

 

Članak 2.

 

Građevine, dijelovi građevina, šumske površine i prostori za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara razvrstani su u kategorije ugroženosti i navedeni u Planu zaštite od požara za područje grada Rijeke.

 

Članak 3.

 

Motrenje, čuvanje i ophodnju u smislu članka 1. ovoga Plana provode Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), preko sustava video nadzora šumskih površina, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Drenova” (u daljnjem tekstu: DVD „Drenova”), Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sušak“ – Rijeka (u daljnjem tekstu: DVD „Sušak”), službe zaštite u pravnim osobama s povećanim opasnostima za nastajanje i širenje šumskih požara, ophodnje Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka, Pilotski klub “Krila Kvarnera” te Upravni odjel za komunalni sustav i promet (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

 

Članak 4.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ovoga Plana, DVD „Drenova” i DVD „Sušak” u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo od po tri vatrogasaca u vremenu od:

DVD „Sušak“:

  • 13:00 – 19:00 sati radnim danom i subotom
  • 13:00 – 19:00 sati nedjeljom i u dane

DVD „Drenova“:

  • 15:00 – 21:00 sati radnim danom i subotom
  • 15:00 – 21:00 sati nedjeljom i u dane

 

Članak 5.

 

U vrijeme stalnog dežurstva iz članka 4. ovoga Plana, dobrovoljna vatrogasna društva provode motrenje, čuvanje i ophodnju  rubnih (šumskih) područja grada Rijeke uz prometnice i pojas željezničke pruge Rijeka – Zagreb, i to:

– DVD „Drenova” motrenje i čuvanje s istaknutih točaka:

– Veli vrh – za područje Pulca, Katarine, Pašca i Grohova,

– Lubanj – za područje Petrolejske ceste, Gornje Drenove i Kablara,

– Groblje Drenova i Bok – za područje Pehlina i Mihačeve Drage.

– DVD „Sušak” motrenje i čuvanje s istaknutih točaka:

–  Sveti Križ i Trsatska gradina – za područje željezničkog koridora Pećine – Sveti Kuzam te Drage, Orehovice, Svilna, Trsata i Pašca do mosta na Rječini.

Ophodnju područja iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljna vatrogasna društva obavljaju vozilom s posadom najmanje jednom tijekom dežurstva.

Divlja odlagališta otpada na rubnim dijelovima područja grada Rijeke, tijekom požarne sezone nadzirat će Upravni odjel.

 

Članak 6.

 

Način uključivanja vatrogasnih postrojbi u akcije gašenje požara utvrđen je Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke.

Način uporabe opreme i vozila posebne namjene za gašenje požara i spašavanje osoba te popis građevina i otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara, određeni su Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke.

 

Članak 7.

 

Pilotski klub „Krila Kvarnera” provodi motrenje cjelokupnog područja grada Rijeke na način da obavlja avio-izviđanja područja u vrijeme i na način određen Planom avio-izviđanja.

 

Članak 8.

 

DVD „Drenova”, DVD „Sušak” i Pilotski klub „Krila Kvarnera” održavaju kontinuiranu vezu s operativnim centrom JVP Grada, a operativni centar JVP Grada s dežurnom službom Upravnog odjela, Županijskim centrom 112, Operativno-komunikacijskim centrom Policijske uprave primorsko-goranske i drugim službama po potrebi.

 

Članak 9.

 

Za provedbu mjera utvrđenih ovim Planom osigurana su sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu.

 

Članak 10.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/24-01/42-69

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 2. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.