GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 37. Zakona o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, način i postupak te kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilja iz Proračuna Grada Rijeke.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 

Djelatnost dadilja, u smislu ove Odluke, obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost dadilja (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) će sufinancirati djelatnost dadilja koje su registrirane i obavljaju djelatnost na području grada Rijeke.

 

Članak 4.

 

Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi za djecu iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest (6) mjeseci do tri (3) godine života.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u godini u kojoj dijete navršava tri (3) godine života sufinanciranje troškova se može odobriti do kraja tekuće pedagoške godine.

 

Članak 5.

 

Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja može se ostvariti za dijete iz članka 4. ove Odluke pod sljedećim uvjetima:

 • da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke, odnosno privremeni boravak za strance i osobe bez državljanstva,
 • da su oba djetetova roditelja zaposlena, odnosno jedan roditelj ukoliko se radi o samohranom roditelju,
 • da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog starosne dobi djeteta nije upisano u predškolsku ustanovu koja djeluje na području grada Rijeke, a koja je uvrštena u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan mreže).

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Iznimno od stavka 1. podstavka 3. ovoga članka pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja može se odobriti i ako dijete nije prošlo postupak upisa u predškolsku ustanovu ukoliko se potreba za čuvanjem, brigom i skrbi za dijete pojavila nakon provedenog upisnog postupka zbog naknadnog zaposlenja oba roditelja ili prestanka roditeljskog dopusta jednog od roditelja.

Roditelji koji imaju status redovnog učenika ili studenta izjednačavaju se sa zaposlenim roditeljima iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka.

Pravo na sufinanciranje djelatnosti dadilja nije moguće ostvariti u slučaju da jedan od roditelja ili samohrani roditelj koristi pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, i to za dijete za koje se traži ostvarivanje prava.

 

Članak 6.

 

Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelja djeteta na odgovarajući način se primjenjuju i na osobu koja se na temelju odluke nadležnog tijela skrbi o djetetu ili kojoj je dijete povjereno na čuvanje.

 

Članak 7.

 

Grad Rijeka sufinancirat će djelatnost dadilja s iznosom od 260,00 eura mjesečno po djetetu.

Gradonačelnik Grada Rijeke za svaku pedagošku godinu utvrđuje broj djece u odnosu na koju se može odobriti sufinanciranje iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 8.

 

Postupak za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje provodi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), na temelju zahtjeva obrtnika registriranog za obavljanje djelatnosti dadilja (u daljnjem tekstu: Obrtnik).

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na propisanom obrascu dostupnom putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje – pravomoćno rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje,
 2. presliku potpisanog ugovora o pružanju usluge dadilje sklopljenog između obrta i roditelja,
 3. potvrdu prebivališta ili potvrdu privremenog boravka za dijete i roditelja/e, ne starije od 30 dana,
 4. potvrdu najmanje dvije predškolske ustanove koje su uvrštene u Plan mreže, da je roditelj u tekućoj pedagoškoj godini podnio prijavu za upis djeteta i da dijete nije upisano,
 5. dokaz o zaposlenju za oba roditelja – potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja, ne starije od tri mjeseca,
 6. dokaz o statusu redovitog učenika ili studenta – potvrda visokoškolske ili srednjoškolske ustanove o statusu redovnog učenika ili studenta, ne starija od tri mjeseca,
 7. dokaz o prestanku roditeljskog dopusta – rješenje nadležnog tijela,
 8. presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete.

Iznimno, dokaz iz stavka 3. točke 4. ovoga članka nije potrebno podnositi za dijete koje u istom obrtu za čuvanje nastavlja s korištenjem usluga.

 

Članak 9.

 

Obrtnik je dužan podnijeti Upravnom odjelu zahtjev za sufinanciranje iz članka 8. ove Odluke u roku od 30 dana od dana početka pružanja usluge čuvanja, brige i skrbi.

Ukoliko su ispunjeni uvjeti iz članaka 2., 3. i 5. ove Odluke, Grad će s Obrtnikom sklopiti ugovor o sufinanciranju djelatnosti dadilje kojim će se urediti međusobna prava i obveze, do kraja pedagoške godine. 

 

 

Članak 10.

 

Obrtnik s kojim je sklopljen ugovor o sufinanciranju iz članka 9. stavka 2. ove Odluke dužan je dostaviti Upravnom odjelu evidenciju o prisutnosti djece i preslike izdanih računa roditeljima te zahtjev za isplatu financijskih sredstava za pruženu uslugu jednom mjesečno, do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Obrtnik je dužan do 15. siječnja tekuće godine dostaviti Upravnom odjelu godišnje financijsko izvješće o utrošenim sredstvima iz Proračuna Grada za prethodnu godinu.

Kontrolu namjenskog korištenja doznačenih sredstava obavlja Upravni odjel uvidom u financijsko izvješće iz stavka 2. ovoga članka te drugu financijsku i programsku dokumentaciju koju obrtnik dostavi na zahtjev Upravnog odjela.

 

Članak 11.

 

Sufinanciranje djelatnosti dadilja obustavit će se bez odgode ako obrtnik prestane ispunjavati uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje utvrđene Zakonom.

 

Članak 12.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21).

Postupci za priznavanje prava na sufinanciranje djelatnosti dadilje započeti do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21). 

 

Članak 13.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-01/24-01/40

URBROJ: 2170-1-01-00-24-3

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.