GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Srijeda, 3. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 5.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18,11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke 2. travnja 2024. godine, donio je

 

O D L U K U

o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

 

 

Članak 1.

 

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2024. godine.

 

Članak 2.

 

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

– Pilotski klub „Krila Kvarnera”

– Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada)

– Dobrovoljno vatrogasno društvo „Drenova” ( u daljnjem tekstu: DVD „Drenova”)

– Dobrovoljno vatrogasno društvo „Sušak“ – Rijeka (u daljnjem tekstu: DVD „Sušak”)

– službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastajanje i širenje požara

– ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka

– Upravni odjel za komunalni sustav i promet (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

 

Članak 3.

 

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub „Krila Kvarnera”, DVD „Drenova” i DVD „Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

DVD „Sušak˝:

– 13:00 – 19:00 sati radnim danom i subotom

– 13:00 – 19:00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

DVD „Drenova“:

– 15:00 – 21:00 sati radnim danom i subotom

– 15:00 – 21:00 sati nedjeljom i u dane blagdana.

Osim u Vatrogasnom operativnom centru JVP Grada (telefon 193) i Ministarstvu unutarnjih poslova, Područnom uredu civilne zaštite Rijeka, Županijskom centru 112, dežurstvo se organizira i u Upravnom odjelu u vremenu od:

– 00,00 – 24,00 sata.

Dojava Upravnom odjelu obavlja se pozivom na broj telefona: 08005100.

Dojave koje zaprimi Upravni odjel ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u Vatrogasni operativni centar JVP Grada koji angažira potrebne snage za gašenje i kontinuirano izvješćuje Upravni odjel, Županijski centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijsku upravu primorsko-goransku te po potrebi i druge službe.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 024-02/24-01/41-69

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 2. travnja 2024.

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.