GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju i izboru člana Odbora za komunalno gospodarstvo

Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

Razrješuje se Željko Ševerdija dužnosti člana Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

Za člana Odbora za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Stefan Mataja Mafrici.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/24-01/43

URBROJ: 2170-1-01-00-24-6

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.