GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijekebroj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i “Službene novine Grada Rijekebroj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. travnja 2024. godine, donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o razrješenju člana i izboru članice Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

I.

 

Razrješuje se Stefan Mataja Mafrici dužnosti člana Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

II.

 

Za članicu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Gordana Šopić.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 024-01/24-01/43

URBROJ: 2170-1-01-00-24-5

Rijeka, 25. travnja 2024.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 

Predsjednica

Gradskog vijeća

 Ana Trošelj, v. r.