GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 7.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 15. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. travnja 2024. godine , donio je

 

O D L U K U

o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća

Psihijatrijske bolnice Lopača

 

I.

 

Razrješuje se VUK PRICA dr. med., dužnosti člana Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, na osobni zahtjev.

 

II.

 

Za članicu Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača, imenuje se DANIJELA BRADAMANTE, magistra ekonomije, sveučilišna specijalistica odnosa s javnošću.

 

III.

 

Mandat članice iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/50-72

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 15. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.