GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Petak, 19. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 7.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 23. stavka 2. i 4. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10  i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. travnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o razrješenju člana i imenovanju članice

Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke

 

I.

 

Razrješuju se PETAR PETRINIĆ dužnosti člana Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke, na osobni zahtjev.

 

II.

 

Za članicu Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke imenuje se IVANA PRICA.

 

III.

 

Mandat članice Upravnog vijeća iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata ostalih članova Upravnog vijeća Muzeja grada Rijeke.

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

KLASA: 024-02/24-01/51-72

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 15. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.