GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Utorak, 30. travnja 2024. godine.

Godina XI – broj 8.Na temelju članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 9/19, 22/19 i 15/21) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (″Službene novine Primorsko-goranske županije″ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i ″Službene novine Grada Rijeke″ broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. travnja 2024. godine, donio je

 

ODLUKU

o određivanju javnih parkirališta s naplatom

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom određuju javna parkirališta s naplatom na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke te područja parkirališnih zona u kojima su predmetna parkirališta razvrstana.

 

Članak 2.

 

Naplata naknade za parkiranje obavlja se na javnim parkiralištima u dijelu grada Rijeke koji je omeđen ulicama: Križanićeva, Wenzelova, S. Cindrića, A. K. Miošića, Brentinieva, Strossmayerova, Titov trg, Vodovodna, I. Grohovca, Žrtava fašizma, Trg Riccarda Zanelle, Šetalište V. Nazora, P. Kobeka, Trinajstićeva, Baštijanova, Tizianova, 1. maja, V. C. Emina, Z. Petranovića, R. K. Jeretova, N. Cara, Potok, S. Vončine, Cambierieva, Trg kralja Tomislava, Riva Boduli i Demetrova, površinom oko zgrade bazena na Školjiću i s južne strane morskom obalom.

Dio grada iz stavka 1. ovoga članka podijeljen je u četiri područja: Centar, Istok, Zapad i Sjever.

Granice područja Centar prema istoku čini Mrtvi kanal, prema području Zapad ulice Zadarska i E. Barčića, prema području Sjeveru Trg Riccarda Zanelle, ulice Žrtava fašizma i I. Grohovca.

Granica između područja Zapad i područja Sjever ide ulicama 1. maja i F. La Guardie, a granica između područja Istok i područja Sjever je Rječina.

Naplata naknade za parkiranje obavlja se i na obilježenim parkirališnim mjestima u ulicama iz stavka 1. ovoga članka.

Osim javnih parkirališta utvrđenih u stavku 1. ovoga članka Odluke naplata naknade za parkiranje obavlja se na javnom parkiralištu Jelačićev trg, javnom parkiralištu Rikard Benčić te javnom parkiralištu u Ulici M. Barača.

 

Članak 3.

 

Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u šest zona, kako slijedi:

– 0A. zona obuhvaća javna parkirališta F. Supila, I. Dežmana, R. Strohala, Ulicu Dolac i Školski prolaz,

– 0B. zona obuhvaća javna parkirališta Gomila i Slogin Kulu,

– 0. zona obuhvaća javna parkirališta Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), Aldo Colonello, Jelačićev trg, Zadarska ulica, Žrtava fašizma, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, I. Zajca, Splitska, Ciottina ulica, Školjić – ulica i Školjić II,

– 1. zona obuhvaća javna parkirališta Riva, Trg kralja Tomislava, S. Cindrića, Ulica Strossmayerova, Trg Riccarda Zanelle, Cambierieva, M. Butkovića, Školjić – pored bazena, F. Račkog, I. Filipovića, I. Marinkovića, Pomerio, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče, M. Albaharija, I. Rendića, Lj. Matešića, Senjskih uskoka, Uspon I. Tomee, Omladinska, M. Smokvine, F. Brentinia, Podhumskih žrtava, Studentska, J. Račića, Vodovodna ulica, Šetalište V. Nazora, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića), Tržnica Zamet, Ulica Bože Vidasa i Ulica Podkoludricu,

– 2. zona obuhvaća javno parkiralište u ulici M. Barača, P. Kobeka i Volčićev trg,

– 2A. zona obuhvaća javna parkirališta Rikard Benčić, Krešimirova zapad i Franje Čandeka.

 

Zone iz stavka 1. ovoga članka označene su kako slijedi:

– 0A. zona označena je bijelom bojom,

– 0B. zona označena je narančastom bojom,

– 0. zona označena je plavom bojom,

– 1. zona označena je crvenom bojom,

– 2. zona označena je žutom bojom,

– 2A. zona označena je sivom bojom.

Dozvoljeno vrijeme parkiranja na javnom parkiralištu u 0. i 0A. zoni utvrđuje se u trajanju do dva (2) sata, a u ostalim zonama nema vremenskog ograničenja parkiranja.

 

Članak 4.

 

Zatvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su Putnička obala i Školjić-Otok.

Otvorena javna parkirališta na području grada Rijeke su sva javna parkirališta utvrđena u članku 3. stavku 1. ove Odluke.

 

Članak 5.

 

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima označavaju se horizontalnim oznakama plave boje i vertikalnom signalizacijom.

 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom (″Službene novine Grada Rijeke″ broj 14/19, 16/19, 17/19 i 5/21).

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu 2. svibnja 2024. godine, a objavit će se u “Službenim novinama” Grada Rijeke.

 

KLASA: 024-02/24-01/56-73

URBROJ: 2170-1-02-00-24-1

Rijeka, 22. travnja 2024.

 

Gradonačelnik

Marko Filipović, v. r.